เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2338DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Website http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

The applicants must have following qualifications.             
1. Holding a Master's degree in Nursing or related field with GPA no less than 3.50 on a 4 scale 
from institutions accredited by the Commission of Higher Education
2. Currently hold RN license in his or her own country 
3. Passing English Proficiency Examination arranged by the Faculty of Graduate Studies, or other 
institutions certified by the Faculty of Graduate Studies 
4. Other qualifications may be considered by the program director and the Dean of the Faculty of 
Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 470  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 10.00-14.00 น. ห้อง 3502 อาคาร 3 ชั้น 5 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- ใบประกอบวิชาชีพ


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 52            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
PHBS629 : ADVANCED BIOSTATISTICS METHODS IN PUBLIC HEALTH 3
PHPN731 : THEORY DEVELOPMENT IN PUBLIC HEALTH NURSING 2
PHPN732 : ADVANCED RESEARCH DESIGN IN PUBLIC HEALTH NURSING 3
PHPN733 : SEMINAR IN HEALTH SYSTEM AND ADVANCED PUBLIC HEALTH NURSING 2
RANS608 : PHILOSOPHY OF SCIENCE AND NURSING SCIENCE 2
Elective Courses Credit
PHAD678 : HEALTH POLICY FORMULATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION 2
PHEP610 : SOCIAL EPIDEMIOLOGY 3
PHID682 : INTEGRATION AND INNOVATION OF PUBLIC HEALTH 2
PHID683 : FIELD PRACTICUM IN PUBLIC HEALTH LEADERSHIPS 1
PHID685 : DOCTORAL SEMINAR IN PUBLIC HEALTH 1
PHPN734 : ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH 3
PHPN735 : CHRONIC CARE MANAGEMENT 3
PHPN736 : HEALTH SERVICES MANAGEMENT FOR WORKING POPULATION 3
PHPN737 : SPECIAL STUDIES IN PUBLIC HEALTH NURSING 2
PHPN796 : INDEPENDENT STUDY 1
Thesis Credit
PHPN699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Public health nursing expert in higher education
-  Public health care expert
-  Public health nurse researcher

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof.Arpaporn Powwattana

Email: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

Room 3401  Buiding 3 Floor 4

Department of Public Health Nursing

Faculty of Public Health, Mahidol University

420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400

Program Secretary

Program Coordinator

Mrs. Supaporn  Yunchanon

Email: supaporn.yun@mahidol.ac.th

Room 3402 Buiding 3 Floor 4

Department of Public Health Nursing

Faculty of Public Health, Mahidol University

420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th