เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2328MG02

MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

วิชาเอก
 • วิชาเอกโภชนวิทยา
 • ระดับ ปริญญาโท
  คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
  เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th
  จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก ๒
  ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  ๒) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและวิชาเอก หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ยกเว้น วิชาเอกโภชนวิทยา ไม่ต้องมีประสบการณ์
  ๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒) และ ๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัเลือก
  เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

  เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

  เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. วิธีการคัดเลือก

  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบสัมภาษณ์

  4. กำหนดการสอบคัดเลือก

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 น ห้องประชุมภาควิชาโภชนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. หลักฐานการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

  1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
  ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
  3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


  ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

  6. วิธีการรับสมัคร

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
  สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
     เลือกรายวิชาใน ๓ กลุ่มนี้ ให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  สศคร๖๖๓ : พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2
  สศบส๖๗๒ : การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป 2
  สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
  สศอช๖๑๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ้าระวังทางสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๑ : การวิจัยทางระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๗ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาบริการอนามัยชุมชน 3
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
  สศภว๖๒๒ : ระเบียบวิธีวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๒๘ : อาหารและวิถีชีวิต 2
  สศภว๖๓๔ : บูรณาการวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 3
  สศภว๖๕๖ : สัมมนาทางโภชนวิทยา 1
  สศภว๖๕๗ : สัมมนาเพื่อการวิจัยทางโภชนวิทยา 1
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๕๒๖ : สุขภาพจิตครอบครัวและการให้คำปรึกษา 2
  สศอค๖๐๓ : การวิจัยด้านอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๐๕ : สัมมนาทางอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๔๑ : ครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๔๒ : การวางแผนงานสุขภาพครอบครัว 2
  สศอค๖๔๕ : พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศภว๖๑๙ : โภชนาการผู้สูงอายุ 2
  สศภว๖๒๕ : การให้คำปรึกษาและการสื่อสารในงานโภชนาการ 2
  สศภว๖๓๕ : นวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๐ : วิทยาการระบาดทางโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๖ : การศึกษาด้วยตนเอง 2
  สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
  สศอค๖๒๕ : การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 2
  สศอค๖๒๗ : ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2
  สศอค๖๓๒ : การศึกษาดูงานต่างประเทศ 2
  สศอค๖๔๓ : สุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2
  สศอค๖๔๔ : สถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๙๔ : การฝึกภาคสนามอนามัยครอบครัว 2
  สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๖ : การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๙ : การเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติ 2
  สศอช๖๖๖ : สัมมนาทางการพัฒนาระบบสุขภาพ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศอช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
     - ๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนของสาธารณสุขระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  กับสุขภาพ
     - ๒ นักวิชาการ ด้านส่งเสริมพัฒนา ด้านบริการทางวิชาการ ในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การนอกภาครัฐ
  (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
     - ๓ นักวิจัย ในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การ
  นอกภาครัฐ (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
      - ๔ งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
  -  อาชีพเฉพาะในวิชาเอก ดังนี้	 	
     - ๑ วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
         ๑) นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
         ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ
     - ๒ วิชาเอกโภชนวิทยา
         ๑) นักโภชนาการ
         ๒) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านอาหารและโภชนาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  หรือองค์กรต่างๆ
      - ๓ วิชาเอกอนามัยครอบครัว     
         ๑) นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านอนามัยครอบครัว
         ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่มีบทบาทพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยรวมทั้ง
  การพัฒนาสุขภาพครอบครัวและชุมชน

  9. รายละเอียดอื่นๆ

  -

  10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะพิจารณาการให้ทุนการศึกษานักศึกษา ป.โท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
  1. ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50% ให้กับนักศึกษาที่จะได้รับทุนจะต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 และคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบของบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน และเมื่อได้รับทุนแล้ว นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนดีตลอดการศึกษา โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.5 ถึงจะได้รับทุนในภาคการศึกษาต่อไป
  2. ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 25% ให้กับนักศึกษาที่จะได้รับทุนจะต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบของบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน และเมื่อได้รับทุนแล้ว นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนดีตลอดการศึกษา โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.5 ถึงจะได้รับทุนในภาคการศึกษาต่อไป

  11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  12. ข้อมูลติดต่อ

  ประธานหลักสูตร

  ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

  Email : rewadee.cho@mahidol.ac.th

  อาคาร 2 ชั้น 3

  ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

  02-354 8539

  เลขานุการหลักสูตร

  ผศ.ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ

  Email : supathra.lil@mahidol.ac.th

  อาคาร 2 ชั้น 3

  ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

  02-354 8539

  ผู้ประสานงานหลักสูตร

  นางสุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

  Email : supaporn.kos@mahidol.ac.th

  อาคาร 2 ชั้น 3

  ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

  02-354 8539


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th