เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2325DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Website http://www.ph.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

An applicant must

1. hold a Bachelor's degree of Science in Public Health, Microbiology, Biology, Nursing Science, Medical Technology, Pharmacology, Agriculture, or related to Biology or Health Science, or Bachelor's degree of Public Health, or Doctor of Medicine, Dentistry, and Veternary Medicine with grade point average not less than 3.5 or

2. hold a Master's degree of Science in Public Health, or other Master's degrees of Science, or other Master's degrees that are related to Biology or Health Science with grade point average not less than 3.5 or

3. submit a certificate of English proficiency with minimum admission score.

4. Exemption from the above criteria may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances. 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง 6511 อาคาร 6 ชั้น 5 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

1) For students with Bachelor's Degree
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
2) For students with Master's Degree
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
PHID788 : BIOSTATISTICAL AND EPIDEMIOLOGICAL APPROACHES IN PUBLIC HEALTH 3
PHMI624 : ADVANCED PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 3
PHMI631 : ADVANCED RESEARCH SEMINAR IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 3
PHMI637 : MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 2
PHMI638 : LITERATURE REVIEW IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 1
PHMI666 : MICROBIAL BIOLOGY 2
PHMI667 : RESEARCH METHODOLOGY FOR PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 2
PHMI668 : MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY FOR PUBLIC HEALTH 3
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
PHMI624 : ADVANCED PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 3
PHMI631 : ADVANCED RESEARCH SEMINAR IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 3
PHMI637 : MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 2
PHMI638 : LITERATURE REVIEW IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 1
Elective Courses Credit
phmi610 : 0
PHMI602 : ECOLOGY AND EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES 3
PHMI610 : APPLIED ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 2
PHMI612 : PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY METHODS 3
PHMI614 : INFECTION CONTROL AND PREVENTION 2
PHMI618 : HEALTH AND TRAVELING 2
PHMI621 : GLOBAL INFECTIOUS DISEASES PREVENTION AND CONTROL 2
PHMI623 : APPLICATION OF VACCINE TECHNOLOGY IN PUBLIC HEALTH 2
PHMI625 : MOLECULAR APPROACH TO INFECTIOUS DISEASES 2
PHMI627 : IMMUNOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES 2
PHMI634 : ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY IN PUBLIC HEALTH 3
PHMI635 : BIOSAFETY AND BIOETHICS 2
PHMI636 : MICROBIAL TRANSFORMATION OF ORGANIC COMPOUNDS 2
PHMI639 : ADVANCED PUBLIC HEALTH VIROLOGY 2
PHMI669 : APPLICATION OF BIOINFORMATICS IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
PHMI799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
PHMI699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
-  นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านจุลชีววิทยา การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ และ/หรือการสาธารณสุข 
    ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
-  งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประเภทที่ 4 (นักศึกษาจ่ายค่าหน่วยกิต 50%)

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof. Chakrit Hirunpetcharat, Ph.D.

Email: chakrit.hir@mahidol.ac.th

Room 6510, Building 6, Floor 5, Department of Microbiology,

Faculty of Public Health, Mahidol University

Tel: 0 2354 8543-49 ext. 6510 or 1727 Fax: 0 2354 8538

Program Secretary

Asst.Prof.Jiraphan Junjhon, Ph.D.

Email: jiraphan.juh@mahidol.ac.th

Room 6508, Building 6, Floor 5, Department of Microbiology,

Faculty of Public Health, Mahidol University

Tel: 0 2354 8543-49 ext. 6508 Fax: 0 2354 8538

Program Coordinator

Asst.Prof.Jiraphan Junjhon, Ph.D.

Email: jiraphan.juh@mahidol.ac.th

Room 6508, Building 6, Floor 5, Department of Microbiology,

Faculty of Public Health, Mahidol University

Tel: 0 2354 8543-49 ext. 6508 Fax: 0 2354 8538


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th