เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2324MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Website http://www.ph.mahidol.ac.th
Expected number of students 9

1. Admission Requirements

1. Candidates must: hold a Bachelor's degree in computer science, computer engineering, information technology,
    health informatics, statistics, medicine, dentistry, pharmacy, nursing, public health, health science or related areas.
2. Receive a cumulative GPA of at least 2.5
3. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 9.00 - 10.00 น.
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาInformation Technology

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 3205 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
PHBS551 : FUNDAMENTALS OF COMPUTER AND INFORMATICS 2
PHBS552 : FUNDAMENTALS OF MEDICINE AND HEALTH 2
Required Courses Credit
PHBS638 : FUNDAMENTALS OF BIOSTATISTICS 3
PHBS650 : HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 3
PHBS658 : DATABASE SYSTEM IN HEALTH 3
PHBS662 : RESEARCH METHOD IN HEALTH DATA SCIENCE 3
PHBS672 : INFORMATION PROJECT MANAGEMENT 3
PHBS686 : PRINCIPLE OF MEDICAL INFORMATICS AND HEALTH SYSTEM 3
Elective Courses Credit
PHBS643 : EVIDENCE BASED HEALTH CARE SYSTEM 3
PHBS647 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
PHBS649 : HEALTH DECISION SUPPORT SYSTEMS 3
PHBS664 : HEALTH INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 3
PHBS668 : BIG DATA ANALYTIC IN HEALTH 3
PHBS669 : MEDICAL DATA RECORDS AND STANDARDS 3
PHBS671 : MANAGEMENT OF HEALTH INFORMATION SYSTEM 3
PHBS673 : HEALTH INFORMATION SYSTEMS SECURITY 3
PHBS681 : SEMINAR IN HEALTH INFORMATICS 2
PHBS683 : DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORK MANAGEMENT 3
PHBS685 : SPECIAL STUDIES IN HEALTH INFORMATICS 2
Thesis Credit
PHBS698 : THESIS 12

Plan B

Prerequisite Courses Credit
PHBS551 : FUNDAMENTALS OF COMPUTER AND INFORMATICS 2
PHBS552 : FUNDAMENTALS OF MEDICINE AND HEALTH 2
Required Courses Credit
PHBS638 : FUNDAMENTALS OF BIOSTATISTICS 3
PHBS650 : HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 3
PHBS658 : DATABASE SYSTEM IN HEALTH 3
PHBS662 : RESEARCH METHOD IN HEALTH DATA SCIENCE 3
PHBS672 : INFORMATION PROJECT MANAGEMENT 3
PHBS686 : PRINCIPLE OF MEDICAL INFORMATICS AND HEALTH SYSTEM 3
Elective Courses Credit
PHBS643 : EVIDENCE BASED HEALTH CARE SYSTEM 3
PHBS647 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
PHBS649 : HEALTH DECISION SUPPORT SYSTEMS 3
PHBS664 : HEALTH INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 3
PHBS668 : BIG DATA ANALYTIC IN HEALTH 3
PHBS669 : MEDICAL DATA RECORDS AND STANDARDS 3
PHBS671 : MANAGEMENT OF HEALTH INFORMATION SYSTEM 3
PHBS673 : HEALTH INFORMATION SYSTEMS SECURITY 3
PHBS681 : SEMINAR IN HEALTH INFORMATICS 2
PHBS683 : DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORK MANAGEMENT 3
PHBS685 : SPECIAL STUDIES IN HEALTH INFORMATICS 2
Thematic Paper Credit
PHBS660 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการและนักวิจัยด้านสนเทศศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  นักวิเคราะห์ระบบออกแบบระบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรด้านสุขภาพ
-  นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลชั้นสูง

9. Additional Information

The partial Scholarship will provide maximum of 50% tuition waiver 

10. Details of Scholarship

Partial Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Pichitpong Soontornpipit

Email : Pichitpong.soo@mahidol.ac.th

Department of Biostatistics
Faculty of Public Health
Mahidol University, Thailand

Tel: 087-916-2552

Program Secretary

AAssoc. Prof. Dr. Pratana Satitvipawee

Email : pratana.sat@mahidol.ac.th

Department of Biostatistics
Faculty of Public Health
Mahidol University, Thailand

 

Program Coordinator

Miss Punnapar Rawanont

Punnapar.raw@mahidol.ac.th

Department of Biostatistics
Faculty of Public Health
Mahidol University, Thailand


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th