เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2307MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. แผน ก แบบ ก ๒
    ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์
    อุตสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (เคมี  ชีววิทยา  และฟิสิกส์)  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
    สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  กายภาพบำบัด   เทคนิคการแพทย์  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
    ๑.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    ๑.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๑.๑  และ ๑.๒  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัคร 
    เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. แผน ข
    ๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์
    อุตสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์)  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  กายภาพบำบัด   เทคนิคการแพทย์  และวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ  
    ๒.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    ๒.๓ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๑ ปี 
    ๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒.๑  ๒.๒  และ ๒. ๓  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
    สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 2613 ชั้น 6 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท (บริเวณเดียวกับ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศออ๕๐๓ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวเวชศาสตร์ 3
สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สศออ๖๔๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
สสออ๖๖๙ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สสออ๖๗๐ : เศรษฐศาสตร์ทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
สสออ๖๘๒ : สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
   วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สศออ๖๐๘ : การระบายอากาศในงานด้านอุตสาหกรรมขั้นประยุกต์ 2
สศออ๖๔๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๔๔ : การยศาสตร์ประยุกต์ 2
สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๙๒ : สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศออ๖๐๕ : การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๑๔ : เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๒๗ : วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สารมลพิษ 3
สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๕๙ : ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 2
สศออ๖๙๑ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
สสออ๖๓๔ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร 2
สสออ๖๕๐ : การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 2
   วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศออ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศออ๕๐๓ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวเวชศาสตร์ 3
สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สศออ๖๓๘ : การจัดการและการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๔๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
สศออ๖๕๘ : การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 2
สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๗๖ : การจัดการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2
สศออ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
สสออ๖๖๙ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สสออ๖๗๐ : เศรษฐศาสตร์ทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศออ๖๐๕ : การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๒๗ : วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สารมลพิษ 3
สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๕๙ : ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 2
สศออ๖๙๑ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
สสออ๖๓๔ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร 2
สสออ๖๕๐ : การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 2
   วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศออ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-  พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
-  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
-  นักวิชาการด้านสาธารณสุข

9. รายละเอียดอื่นๆ

ให้ผู้สมัครส่ง concept paper ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Font Cordia ขนาด 16 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ (ขอให้ระบุ) ซึ่งมีหัวข้อประกอบด้วยคำถามงานวิจัย จุดประสงค์ และวิธีการระเบียบวิธีวิจัยอย่างย่อ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่)

น.ส. พนิตนาฏ จักรเพชร

email: pam_j12@hotmail.com

ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โทร. 02-644-4070 ต่อ 102

โทรสาร. 02-354-8561

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

email: amarin.kon@mahidol.ac.th

ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โทร. 02-644-4070 ต่อ 102

โทรสาร. 02-354-8561

เลขานุการหลักสูตร

น.ส. พนิตนาฏ จักรเพชร

email: pam_j12@hotmail.com

ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โทร. 02-644-4070 ต่อ 102

โทรสาร. 02-354-8561

ผู้ประสานงานหลักสูตร

น.ส. พนิตนาฏ จักรเพชร

email: pam_j12@hotmail.com

ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โทร. 02-644-4070 ต่อ 102

โทรสาร. 02-354-8561


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th