เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2305MS00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือสถิติรวมกัน  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: 9.00 น - 11: 00 น. ห้อง3205 ขั้น 2 ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาคณิตศาสตร์

- วิชาสถิติพื้นฐาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00 - 12.00 น. ห้อง3205 ขั้น 2 ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศชส๕๕๔ : คณิตศาสตร์สถิติขั้นแนะนำ 2
สศอช๖๐๔ : การสาธารณสุขทั่วไป 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศชส๖๐๑ : ทฤษฎีสถิติ 3
สศชส๖๐๓ : ชีวสถิติวิเคราะห์ ๑ 3
สศชส๖๒๒ : การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่ม 3
สศชส๖๓๐ : วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
สศชส๖๙๖ : ตัวแบบเชิงเส้น 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
สศชส๖๐๘ : สถิติสุขภาพ 3
สศชส๖๑๐ : ทฤษฎีการชักตัวอย่างและการประยุกต์ 3
สศชส๖๑๒ : แผนแบบเชิงการทดลองและการวิเคราะห์ 3
สศชส๖๒๐ : ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป 3
สศชส๖๓๖ : การวิเคราะห์อภิมาน 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศชส๖๕๑ : คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
สศชส๖๕๔ : ชีวสถิติขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
สศชส๖๕๖ : ภาวะผู้นำด้านชีวสถิติ 3
สศชส๖๖๖ : การจำลองแบบเชิงสถิติ 3
สศชส๖๘๒ : การศึกษาพิเศษ 2
สศชส๖๙๕ : สัมมนาชีวสถิติ 2
สศชส๖๙๗ : การจัดการข้อมูล 3
สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศชส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการด้านชีวสถิติ
- นักวิจัยทางชีวสถิติ ทางการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- นักชีวสถิติ ประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือบริษัทผู้ผลิตยา
- นักจัดการด้านฐานข้อมูล ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Asst.Prof. Natkamol Chansatitporn

nutkamol.cha@mahidol.ac.th

Room 3206 Building 3, Floor 2, Department of Biostatistics,

 Faculty of Public Health,

 Tel: 0 23548543 Fax: 0 2354 8534

เลขานุการหลักสูตร

Asst.Prof Jutatip Sillabutra

jutatip.sil@mahidol.ac.th

Room 3211 Building 3, Floor 2, Department of Biostatistics,

 Faculty of Public Health,

 Tel: 0 2354 8530 Fax: 0 2354 8534

ผู้ประสานงานหลักสูตร

Miss Punnapar rawanont

Punnapar.raw@mahidol.ac.th

Room 3204 Building 3, Floor 2, Department of Biostatistics,

 Faculty of Public Health,

 Tel: 0 2354 8530 Fax: 0 2354 8534


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th