เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2231MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website https://med.mahidol.ac.th/
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1. Graduated Doctor of Medicine or Graduated Bachelor degree in Computer Sciences, Informatics, Statistics, Health Sciences, 
or other related disciplines from an accredited national or international academic institution recognized and attested by the Higher
Education Commission
2. Grade point average not less than 2.75
3. Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies 
4. Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies 
under exceptional circumstances

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00 - 12.00 A.M. Room 810B, 8th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of medicine Ramathibodi Hospital
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required course 16            Credits
Elective course not less than 8            Credits
Thesis 12            Credits
Plan B
Required course 16            Credits
Elective course not less than 14            Credits
Thematic paper 6            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
RACE625 : MEDICAL STATISTICS IN CLINICAL RESEARCH 3
RACE626 : ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN CLINICAL RESEARCH 3
RADS601 : HEALTH INFORMATICS AND HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 3
RADS602 : DATA MINING AND MACHINE LEARNING 3
RADS603 : BUSINESS INTELLIGENCE 2
RADS608 : PRINCIPLES AND CONCEPTS OF HEALTH SYSTEMS 2
Elective Courses Credit
RACE607 : CLINICAL ECONOMICS 3
RACE611 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE 3
RACE618 : SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 3
RADS604 : INNOVATION IN HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 2
RADS609 : ACCOUNTING FINANCE AND MANAGEMENT OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS 3
RADS610 : HEALTH POLICY ANALYSIS 2
RADS611 : ADVANCED MODELING TECHNIQUES 3
RADS612 : BIOINFORMATICS 2
RADS613 : REAL TIME AUTOMATION ANALYTICS 2
RADS614 : MEDICAL IMAGE PROCESSING 2
RADS615 : NATURAL LANGUAGE PROCESSING 2
Thesis Credit
RADS698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
RACE625 : MEDICAL STATISTICS IN CLINICAL RESEARCH 3
RACE626 : ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN CLINICAL RESEARCH 3
RADS601 : HEALTH INFORMATICS AND HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 3
RADS602 : DATA MINING AND MACHINE LEARNING 3
RADS603 : BUSINESS INTELLIGENCE 2
RADS608 : PRINCIPLES AND CONCEPTS OF HEALTH SYSTEMS 2
Elective Courses Credit
RACE607 : CLINICAL ECONOMICS 3
RACE611 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE 3
RACE618 : SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 3
RADS604 : INNOVATION IN HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 2
RADS609 : ACCOUNTING FINANCE AND MANAGEMENT OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS 3
RADS610 : HEALTH POLICY ANALYSIS 2
RADS611 : ADVANCED MODELING TECHNIQUES 3
RADS612 : BIOINFORMATICS 2
RADS613 : REAL TIME AUTOMATION ANALYTICS 2
RADS614 : MEDICAL IMAGE PROCESSING 2
RADS615 : NATURAL LANGUAGE PROCESSING 2
Thematic Paper Credit
RADS697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

-  Specialist in data science
-  Researcher
-  Health information system analyst

9. Additional Information

หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดระบุ

Brief proposal 3 - 5 pages

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Lect.Dr.Oraluck Pattanaprateep
E-mail: oraluck.pat@mahidol.ac.th
Room 350, Research Centre Building, Floor 3,
Section For Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of  Ramathibodi Hospital.
Tel.  :  0 2-201-0832    Fax. :  0  2201-1284

 

Program Secretary

Asst.Prof.Dr.Sakda Arj-Ong Vallibhakara

Room 350, Research Centre Building, Floor 3,

Section For Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Ramathibodi Hospital.

Tel. : 0 2-201-0832 Fax. : 0 2201-1284

Program Coordinator

Miss Paneevon Palakawong na ayutthaya
E-mail: paneevon.pal@mahidol.edu
Section For Clinical Epidemiology and Biostatistics
8th Floor, Medical Learning Resource Center and  Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of medicine Ramathibodi Hospital
Tel.  :  0 2-201-0832    Fax. :  0  2201-1284


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th