เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2231DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website https://med.mahidol.ac.th/
Expected number of students 8

1. Admission Requirements

Plan 1 (1.1) :  Research only 
(1) Graduated Master degree in Data Science for Health Care from an accredited national or international academic institution recognized 
and attested by the Higher Education Commission
(2) Grade point average not less than 3.50
(3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies 
(4) Work or have experience as an instructor or researcher in data sciences or relevant fields at least three years
(5) Have at least 3 publications in peer-reviewed international journals within last 5 years, as the first or corresponding author.
(6) Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies  
under exceptional circumstances

Plan 2 (2.1) : Coursework and Research (for student with other Master's degree) 
(1) Graduated Master degree in health sciences, computer related disciplines from an accredited national or international academic 
institution recognized and attested by the Higher Education Commission or graduated in medical specialty certificate, e.g., Diploma
of Fellowship of The Royal College of Physicians
(2) Grade point average  not less than 3.50
(3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate 
Studies 
(4) Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies  
under exceptional circumstances

Plan 2 (2.2) :  Coursework and Research (for student with Bachelor's degree)
(1) Graduated Doctor of Medicine or Graduated Bachelor degree in  Computer Sciences, Informatics, Statistics, Health Sciences, 
or other related disciplines
(2) Grade point average not less than 3.50
(3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies 
(4) Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies  
under exceptional circumstances
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00 - 12.00 Room 813, 8th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of medicine Ramathibodi Hospital
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\WebSite\th\prospective-students\used-curEditPage.php on line 1521
- Curriculum Vitae, 2 Recommendation letters, Brief proposal 3

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2 For students with Bachelor's Degree
Required Courses 16            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Dissertation 48            Credits
Total number of credit not less than 72            Credits
Plan 2 For students with Master's Degree
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total number of credit not less than 48            Credits
Plan 1 For students with Master's Degree
Dissertation 48            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
RADS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
RACE625 : MEDICAL STATISTICS IN CLINICAL RESEARCH 3
RACE626 : ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN CLINICAL RESEARCH 3
RADS601 : HEALTH INFORMATICS AND HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 3
RADS602 : DATA MINING AND MACHINE LEARNING 3
RADS603 : BUSINESS INTELLIGENCE 2
RADS608 : PRINCIPLES AND CONCEPTS OF HEALTH SYSTEMS 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
RACE622 : STUDY DESIGNS AND MEASUREMENTS IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY 3
RADS606 : PROGRAMMING AND ALGORITHM DESIGN TECHNIQUE 3
RADS607 : DATA MODELING AND VISUALIZATION 3
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
RACE607 : CLINICAL ECONOMICS 3
RADS604 : INNOVATION IN HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 2
RADS605 : ADVANCED MACHINE LEARNING 3
RADS609 : ACCOUNTING FINANCE AND MANAGEMENT OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS 3
RADS610 : HEALTH POLICY ANALYSIS 2
RADS611 : ADVANCED MODELING TECHNIQUES 3
RADS612 : BIOINFORMATICS 2
RADS613 : REAL TIME AUTOMATION ANALYTICS 2
RADS614 : MEDICAL IMAGE PROCESSING 2
RADS615 : NATURAL LANGUAGE PROCESSING 2
   For students with Master's degree
RADS604 : INNOVATION IN HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 2
RADS605 : ADVANCED MACHINE LEARNING 3
RADS610 : HEALTH POLICY ANALYSIS 2
RADS611 : ADVANCED MODELING TECHNIQUES 3
RADS612 : BIOINFORMATICS 2
RADS613 : REAL TIME AUTOMATION ANALYTICS 2
RADS614 : MEDICAL IMAGE PROCESSING 2
RADS615 : NATURAL LANGUAGE PROCESSING 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
RADS799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
RADS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Professional data scientist
-  Researcher
-  Health information system analyst

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Lect.Dr.Oraluck Pattanaprateep
E-mail: oraluck.pat@mahidol.ac.th
Room 350, Research Centre BuildingFloor 3,
Section For Clinical Epidemiology and BiostatisticsFaculty of  Ramathibodi Hospital.
Tel.  :  0 2-201-0832    Fax. :  0  2201-1284

Program Secretary

Asst.Prof.Dr.Sakda Arj-Ong Vallibhakara

Room 350, Research Centre Building, Floor 3,

Section For Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Ramathibodi Hospital.

Tel. : 0 2-201-0832 Fax. : 0 2201-1284

Program Coordinator

Miss Paneevon Palakawong na ayutthaya
E-mail: paneevon.pal@mahidol.edu
Section For Clinical Epidemiology and Biostatistics
8th Floor, Medical Learning Resource Center and  Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of medicine Ramathibodi Hospital
Tel.  :  0 2-201-0832    Fax. :  0  2201-1284


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th