เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2230MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website http://www.ra.mahidol.ac.th/
Expected number of students 6

1. Admission Requirements

1. Bachelor graduates or equivalent from Health Science program or other related disciplines from 
the institutes approved by the Office of the Higher Education Commission
2. Cumulative of GPA at least 2.50
3. Must meet the English proficiency examination according to the regulation of the Faculty of Graduate Studies 
for graduates of Mahidol University
4. Candidates not satisfying the above qualifying criteria may be admitted at the discretion of the program committee 
and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 - 16.30 น. ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 8
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- หนังสือ recommendation 3 ฉบับ

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
RAOT601 : OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES 3
RAOT602 : PRINCIPLE OF TOXICOLOGY 3
RAOT604 : PRINCIPLE OF OCCUPATIONAL HEALTH EPIDEMIOLOGY 3
RAOT605 : SEMINAR IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY 1
RAOT606 : PRACTICE IN OCCUPATIONAL HEALTH 2
RAOT607 : INDUSTRIAL HYGIENE AND OCCUPATIONAL SAFETY 2
RAOT608 : HUMAN GENETIC AND BIOMONITORING IN OCCUPATIONAL HEALTH 1
RAOT609 : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 2
RAOT613 : RESEARCH PROPOSAL AND SCIENTIFIC WRITING 1
RAOT614 : SYSTEMIC AND CLINICAL TOXICOLOGY IN OCCUPATIONAL MEDICINE 2
Elective Courses Credit
RACE607 : CLINICAL ECONOMICS 3
RACE618 : SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 3
RACE624 : RESEARCH INFORMATICS AND DATA MANAGEMENT 3
RACE626 : ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN CLINICAL RESEARCH 3
RAOT611 : SPECIAL TOPICS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY 1
RAOT612 : APPROACH TO GENETIC ASSOCIATION IN HEALTH AND TOXIC SUBSTANCE 1
RAOT615 : ASSESSMENT OF HUMAN EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL POLLUTION 2
SCTX633 : CLINICAL TOXICOLOGY 2
Thesis Credit
RAOT698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Knowledge transfer personnel in Occupational Health and Toxicology 
-  Person in charge of industrial hygiene and occupational safety
-  Governmental Occupational Health Officer
-  Researcher in Occupational Health and Toxicology

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Dr. Wichai Aekplakorn

Email: wichai.aek@mahidol.ac.th

Building 3, Floor 8, Department of Community Medicine
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Tel: 0 22011518 Fax: 0 22011930

Program Secretary

Arjan Dr. Chathaya Wongrathanandha

Email: chathaya.won@mahidol.ac.th

Building 3, Floor 8, Department of Community Medicine
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Tel: 0 22011518 Fax: 0 22011930

Program Coordinator

Ms. Patchnee Pongchiewboon

Email: patchnee.pho@mahidol.ac.th

Building 3, Floor 8, Department of Community Medicine
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Tel: 0 22011518 Fax: 0 22011930


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th