เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2227MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website http://www.ra.mahidol.ac.th/
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

(1) Graduates or students in final year of Bachelor of Science Program in Biology and Bachelor of Science Program in in Health Science. Graduates of Bachelor of Pharmacy Program, Doctor of Veterinary Medicine Program, or other field of studies that thailand’s Office of the Higher Education Commission approved. The graduates must finished the program with at least GPAX of 3.00        
(2) Graduates of Doctor of Medicine Program and Doctor of Dental Surgery Program from universities that thailand’s Office of the Higher Education Commission approved. The graduates must finished the program with at least GPAX of 3.00
(3) Applicants who does not have the qualifications stated above may still be considered for admission, depending on the judgement of the program chairperson and the dean of the Faculty of Graduate Studies
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 ถึง 15.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
RATM511 : MOLECULAR BASIS OF HUMAN DISEASES 3
RATM512 : TECHNOLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE 3
RATM513 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS IN TRANSLATIONAL MEDICINE 3
RATM514 : OBSERVATION OF CLINICAL PROBLEMS 2
RATM515 : LABORATORY RESEARCH SKILLS 2
RATM516 : CURRENT TOPIC IN TRANSLATIONAL MEDICINE 1
RATM517 : RESEARCH IN PROGRESS 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Elective Courses Credit
RAMD506 : PRINCIPLE OF PATHOLOGY 3
RATM508 : ORTHOPAEDIC TISSUE ENGINEERING I :SKELETAL TISSUE BIOLOGY AND REGENERATION 2
RATM509 : ORTHOPAEDIC TISSUE ENGINEERING II : CLINICAL ASPECT ON ORTHOPAEDIC REGENERATION 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPA601 : CELLULAR PATHOLOGY I 2
Thesis Credit
RATM698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
-  บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต
-  เจ้าของหรือบุคลากรบริษัทหรือองค์กรที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ปริวรรต
-  ผู้จัดการโครงการวิจัย ในบริษัทยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ

9. Additional Information

Please fill in online application from at Faculty of Graduate Studies website.

For more information please contact Program Coordinator

Email : ratransmed@mahidol.ac.th Tel.02-201-0116 Fax 02-201-0116

10. Details of Scholarship

Scholarships are available for potential candidates upon the decision of administration program committee

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Natini Jinawath

Email : jnatini@hotmail.com

Roo-, Research and welfare Building, Floor3

Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital

Tel.02-201-0116 Fax 02-201-0116

Program Secretary

Lec.Donniphat Dejsuphong

Email : donniphat.dej@mahidol.ac.th

Roo-, Research and welfare Building, Floor3

Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital

Tel.02-201-0116 Fax 02-201-0116

Program Coordinator

Mrs.Piromporn Rojana

Email : ratransmed@mahidol.ac.th

Roo-, Research and welfare Building, Floor3

Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital

Tel.02-201-0116 Fax 02-201-0116


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th