เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   13   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2227DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website http://www.ra.mahidol.ac.th/
Expected number of students 7

1. Admission Requirements

Admission Requirements

Plan I   

Graduates with a master's degree
(1) Who has graduated with Master’s degree in Biology or Health Science or with other majors from the institutes acknowledge by Office of the Higher Education Commission and must hold a GPA of over 3.50
(2) Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score
(3)Have work experiences as lecturers, physicians, dentists, veterinarians, pharmacists, researchers, or have a minimum of two-year research experiences.
(4) Have at least three research publications as first and/or corresponding author in international journals listed in SCOPUS and/or Medline.
(5) Candidates who have qualifications apart from criteria mentioned above may be considered by the discretion of the Program Director and Dean of the Faculty of Graduate studies.

Graduates with a bachelor’s degree
(1) Graduates with degrees in Doctor of Medicine, Doctor of Dental Surgery, Doctor of Veterinary Medicine and Bachelor of Pharmacy, who have the cumulative grade point average in the honors level, and graduates of medical specialty specialization (Certificate of sub-specialty in the medical profession) from educational institutions either in Thailand or abroad, which are certified by the Thai Medical Council or Dental Council or Veterinary Medicine or Pharmacy Council.
(2) Submit a certificate of English proficiency with a passing score based on admission requirement of Mahidol University.
(3) Have work experiences as lecturers, physicians, dentists, veterinarians, pharmacists, researchers, or have a minimum of two-year research experiences.
(4) Have at least three research publications as first and/or corresponding author in international journals listed in SCOPUS and/or Medline.
(5) Candidates who have qualifications apart from criteria mentioned above may be considered by the discretion of the Program Director and Dean of the Faculty of Graduate studies.

Plan II 
Graduates with a master's degree in Translational Medicine Program
(1) Candidates, who are studying Master of Science in Translational Medicine, who would like to transfer to study Doctor of Philosophy in Translational Medicine have to provide cumulative GPA of not less than 3.50.
(2) Submit a certificate of English proficiency with a passing score based on admission requirement of Mahidol University.
(3) Candidates who have qualifications apart from criteria mentioned above may be considered by the discretion of the Program Director and Dean of the Faculty of Graduate studies.      

 Graduates with a master's degree
(1) Who has graduated with Master’s degree in Biology or Health Science or with other related majors from the educational institutions either in Thailand or overseas that are acknowledged by Office of the Higher Education Commission and must hold a GPA of over 3.50.
(2) Submit a certificate of English proficiency with a passing score based on admission requirement of Mahidol University.
(3) Candidates who have qualifications apart from criteria mentioned above may be considered by the discretion of the Program Director and Dean of the Faculty of Graduate studies.

Graduates with a bachelor’s degree
(1) Candidates who have graduated or enrolled in the last semester of Bachelor of Science degree majoring in Biology, Health Sciences, or graduates with Bachelor degrees in Pharmacy, Doctor of Veterinary Medicine, or other related fields from the educational institutions that are certified by the Higher Education Commission, who must hold the cumulative grade point average in the honors level.
(2) Graduates who hold degrees in Doctor of Medicine and Doctor of Dental Surgery from the Higher Education Commission-certified educational institutions, or study in the Mahidol University’s PhD, MD medical scholar program (MSP) with GPA of at least 3.00.  
(3) Submit a certificate of English proficiency with a passing score based on admission requirement of Mahidol University.
(4) Candidates who have qualifications apart from criteria mentioned above may be considered by the discretion of the Program Director and Dean of the Faculty of Graduate studies. 
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- 1. Letter of Recommendation (at leat3 persons) 2. Statement of Purpose (Not more than 2 pages) With includes; - The reason that you choose this progra

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Plan 1.1 For students with Master
Required Courses No Credit
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 1.2 For students with Bachelor
Required Courses No Credit
Dissertation 72            Credits
Total not less than 72            Credits
Plan 2
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Required Courses Credit
   
RATM606 : CRITICAL ANALYSIS OF BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH 1
RATM607 : SEMINARS IN BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE 1
RATM608 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH I 1
RATM609 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH II 1
Dissertation Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
RATM898 : DISSERTATION 48
   For students with Bachelor's degree
RATM899 : DISSERTATION 72

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   
RATM511 : MOLECULAR BASIS OF HUMAN DISEASES 3
RATM512 : TECHNOLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE 3
RATM513 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS IN TRANSLATIONAL MEDICINE 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Required Courses Credit
   
RATM604 : ANALYSIS OF CLINICAL PROBLEMS 2
RATM605 : ADVANCED RESEARCH SKILLS AND LABORATORY SAFETY 2
RATM606 : CRITICAL ANALYSIS OF BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH 1
RATM607 : SEMINARS IN BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE 1
RATM608 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH I 1
RATM609 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH II 1
   
RATM604 : ANALYSIS OF CLINICAL PROBLEMS 2
RATM605 : ADVANCED RESEARCH SKILLS AND LABORATORY SAFETY 2
RATM606 : CRITICAL ANALYSIS OF BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH 1
RATM607 : SEMINARS IN BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE 1
RATM608 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH I 1
RATM609 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH II 1
   
RATM511 : MOLECULAR BASIS OF HUMAN DISEASES 3
RATM512 : TECHNOLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE 3
RATM513 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS IN TRANSLATIONAL MEDICINE 3
RATM604 : ANALYSIS OF CLINICAL PROBLEMS 2
RATM605 : ADVANCED RESEARCH SKILLS AND LABORATORY SAFETY 2
RATM606 : CRITICAL ANALYSIS OF BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH 1
RATM607 : SEMINARS IN BIOMEDICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE 1
RATM608 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH I 1
RATM609 : COMMUNICATION IN TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH II 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Elective Courses Credit
   
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCPM508 : SPECIAL TOPICS IN PHARMACOLOGY 2
SCPS612 : CURRENT TOPICS IN PHYSIOLOGY 3
   
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCPM508 : SPECIAL TOPICS IN PHARMACOLOGY 2
SCPS612 : CURRENT TOPICS IN PHYSIOLOGY 3
   
scid506 : 0
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCPM508 : SPECIAL TOPICS IN PHARMACOLOGY 2
SCPS612 : CURRENT TOPICS IN PHYSIOLOGY 3
Dissertation Credit
   
RATM699 : DISSERTATION 36
   
RATM699 : DISSERTATION 36
   
RATM799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  Scientists, researchers in medical sciences
-  Lecturers or instructors who work in government or private educational institutions experts orconsultants in translational medicine
-  Owners or personnels of companies that need expertise in translational medicine
-  Managing directors for research projects conducted by Pharmaceutical and Biotechnological

9. Additional Information

Please fill in online application from at Faculty of Graduate Studies website.

For more information please contact Program Coordinator

Email : ratransmed@mahidol.ac.th Tel.02-201-0116 Fax 02-201-0116

10. Details of Scholarship

Scholarships are available for potential candidates upon the decision of administration program committee

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Natini Jinawath

 

Email : jnatini@hotmail.com

 

Roo-, Research and welfare Building, Floor3

 

Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital

Program Secretary

Lec.Donniphat Dejsuphong

Email : donniphat.dej@mahidol.ac.th

Roo-, Research and welfare Building, Floor3

Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital

Tel.02-201-0116 Fax 02-201-0116

Program Coordinator

Mrs.Piromporn Rojana

Email : ratransmed@mahidol.ac.th

Roo-, Research and welfare Building, Floor3

Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital

Tel.02-201-0116 Fax 02-201-0116


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th