เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2224DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website http://med.mahidol.ac.th/ceb/
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Plan I: Research only
(1) Graduated Doctor of Medicine, Pharmacy, Dentistry, other related disciplines and Graduated
Master's degree (e.g. Clinical Epidemiology, Epidemiology, Biostatistics, Clinical Economics or other
related disciplines) or graduated in medical specialty certificate. (Diploma of Fellowship of the Royal
College of Physicians).
(2) Grade point average at least 3.50
(3) Have at least 3 publications in peer-reviewed international journals, as the first or corresponding
author.
(4) English test score according to the requirement for English proficiency established by the
graduate school of Mahidol University
(5) If an applicant does not meet the above criteria, but has other suitable qualification and 
experience, may be considered to apply for admission by the Program Director and The Dean
of Faculty of Graduate Studies

Plan II: Coursework and Research
(1) Graduated Doctor of Medicine, Pharmacy, Dentistry, and other related disciplines.
(2) Grade point average at least 3.50    
(3) English test score according to the requirement for English proficiency established by the
graduate school of Mahidol University
(4) If an applicant does not meet the above criteria but has other suitable qualifications and
experience, may be considered to apply for admission by the Program Director and The Dean 
of Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00 - 12.00 Room 813, 8th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of medicine Ramathibodi Hospital
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Curriculum Vitae, 2 Recommendation letters, Brief proposal 3 - 5 pages

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
Required Courses 23            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 75            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
RACE898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
RACE603 : RESEARCH PROTOCOL DESIGN 2
RACE607 : CLINICAL ECONOMICS 3
RACE611 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE 3
RACE618 : SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 3
RACE622 : STUDY DESIGNS AND MEASUREMENTS IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY 3
RACE624 : RESEARCH INFORMATICS AND DATA MANAGEMENT 3
RACE625 : MEDICAL STATISTICS IN CLINICAL RESEARCH 3
RACE626 : ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN CLINICAL RESEARCH 3
Elective Courses Credit
RACE608 : SOCIAL SCIENCE IN CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH 2
RACE617 : RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 2
TMHG516 : APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) IN EPIDEMIOLOGY OF TROPICAL DISEASES 2
TMHG517 : STATISTICAL METHODS IN SPATIAL EPIDEMIOLOGY 2
Dissertation Credit
RACE799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  Experts in Clinical Epidemiology 
-  Professional Clinical Epidemiologist 
-  Researcher in Clinical Epidemiology
-  Health policy maker 
-  Medical information system analyst

9. Additional Information

-Brief proposal 3-5 pages

-2 Recommendations

-CV

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof.Dr. Atiporn  Ingsathit                           

(E-mail : atiporn.ing@mahidol.ac.th)         

       Room 350, Research Centre Building, Floor 3,

       Section For Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of  Medicine Ramathibodi Hospital.

Tel.  :  02-201-0832   Fax. :  02-201-1284

 

 

Program Secretary

Asst.Prof.Dr.Thunyarat Anothaisintawee

Email : thunyarat.ano@mahidol.ac.th

Tel: 02-201-0832

Program Coordinator

Miss Paneevon Palakawong na ayutthaya             

(E-mail : paneevon.pal@mahidol.edu)

Medical Learning Resource Center and  Ramathibodi School of Nursing Building, Floor 8,

Section For Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of  Ramathibodi Hospital.

Tel.  :  02-201-0832    Fax. :  02-201-1284


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th