เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

รหัสหลักสูตร 2222MG03

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

วิชาเอก
 • วิชาเอกแก้ไขการพูด
 • ระดับ ปริญญาโท
  คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  เว็บไซต์ http://med.mahidol.ac.th/commdis/
  จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  (๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้แก่ สาขาแก้ไขการได้ยิน สาขาแก้ไขการพูด 
  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  (๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
  (๔) ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของ
  ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

  เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  

  เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. วิธีการคัดเลือก

  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
  - สอบสัมภาษณ์

  4. กำหนดการสอบคัดเลือก

  กำหนดการสอบข้อเขียน
  วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา: 9.00 - 12.00 น.
  สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
   
   มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - วิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-12.00 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ อาคาร4 ชั้น4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. หลักฐานการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

  1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
  ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
  3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
  - หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  - ใบประกอบวิชาชีพ


  ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

  6. วิธีการรับสมัคร

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รมผส๖๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  รมผส๖๓๘ : สัมมนาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 3
  รมผส๖๔๑ : การสื่อความหมายในผู้สูงอายุ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกแก้ไขการพูด
  รมผส๕๒๔ : ปฎิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑ 2
  รมผส๕๒๖ : ปฎิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒ 2
  รมผส๕๒๘ : ความผิดปกติด้านภาษาและการพูดเนื่องมาจากระบบประสาท 3
  รมผส๖๑๖ : เสียงผิดปกติ 3
  รมผส๖๓๙ : ปฎิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓ 2
     วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
  รมผส๕๒๕ : ปฎิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑ 2
  รมผส๕๒๗ : ปฎิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒ 2
  รมผส๕๓๒ : ระบบการทรงตัวและการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว 3
  รมผส๖๓๓ : การได้ยินในเด็ก 3
  รมผส๖๔๐ : ปฎิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓ 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกแก้ไขการพูด
  รมผส๖๑๗ : การพูดติดอ่าง 2
  รมผส๖๑๘ : การพูดของผู้ที่มีปากแหว่ง เพดานโหว่ 2
  รมผส๖๒๕ : การกลืนผิดปกติ 2
     วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
  รมผส๕๓๐ : อุปกรณ์ก้าวหน้าช่วยการได้ยิน 2
  รมผส๕๓๑ : คลื่นไฟฟ้าของระบบการได้ยินก้าวหน้า 2
  รมผส๖๔๕ : ความผิดปกติของระบบการได้ยินในสมองส่วนกลาง 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  รมผส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด และแก้ไขการได้ยิน)

  9. รายละเอียดอื่นๆ

  -

  10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  ทุนนักศึกษาแรกเข้า

  ทุนนักศึกษาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

  ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

  11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  12. ข้อมูลติดต่อ

  ประธานหลักสูตร

  Asst. Prof. Kalyanee Makarabhirom
      Email : Kalyane.mak@mahidol.ac.th
      Building 4, Floor 4, Department of Communication Sciences and Disorders, 
      Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 
      Tel: 0 2201-2425
   Fax: 0 2201-2208

  เลขานุการหลักสูตร

  Assoc.Prof.Chanchai Jariengprasert MD.

  e-mail : chanchai.jar@mahidol.ac.th

  Building 1,Floor 2

  Department of Otolaryngology 

  Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

  Tel.02-201-1515

  Fax. 02-354-7293

  ผู้ประสานงานหลักสูตร

  Mrs.Apisara.Suangsiri

  Educator

  E-mail : jb5_rama@yahoo.com

  Building 4, Floor 4

  Department of Communication Sciences and Disorders

  Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

  Tel.02-201-2425

  Fax. 02-201-2208


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th