เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

รหัสหลักสูตร 2220MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 8 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด 
๔.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้า ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: ห้องประชุมไอแมค ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาRadiation Physics

- วิชาElectronics

- วิชาMathematics

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้องประชุมไอแมค ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
รมรส๕๑๑ : ฟิสิกส์การแผ่รังสีและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 2
รมรส๕๒๘ : พื้นฐานและภาพทางรังสีของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมรส๕๑๖ : การป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสีและความปลอดภัย 2
รมรส๕๒๗ : การประมวลผลภาพทางการแพทย์ 2
รมรส๕๒๙ : อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการวัดขนาดใช้การแผ่รังสี 3
รมรส๕๘๘ : ระเบียบวิธีวิจัย 1
รมรส๕๘๙ : สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์ 1
รสรส๕๒๐ : รังสีชีววิทยา 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมรส๕๑๓ : ฟิสิกส์การสร้างภาพเพื่อวินิจฉัย 2
รมรส๕๒๔ : ฟิสิกส์ทางรังสีรักษา 2
รมรส๕๒๕ : การฝึกปฏิบัติทางคลินิกของฟิสิกส์การแพทย์ 2
รมรส๕๒๖ : ฟิสิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
   วิชาเอกรังสีรักษา
รมรส๖๒๘ : การใช้เทคนิคขั้นสูงสำหรับรังสีรักษา 1
รมรส๖๒๙ : บทนำสู่รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา 1
รมรส๖๓๐ : การตรวจสอบแรกรับและการประกันคุณภาพสำหรับเครื่องมือทางรังสีรักษา 1
รมรส๖๓๑ : รังสีชีววิทยาในทางรังสีรักษา 1
   วิชาเอกรังสีวินิจฉัย
รมรส๖๒๖ : การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก 2
รมรส๖๒๗ : การวัดเชิงฟิสิกส์ในภาพรังสีวินิจฉัย 2
   วิชาเอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รมรส๖๓๒ : ฟิสิกส์ขั้นสูงในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
รมรส๖๓๓ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนรส๖๑๑ : การสร้างและประมวลภาพในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
ทนรส๖๒๖ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรังสีเทคนิค 2
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
รมรส๖๓๔ : การรักษาด้วยลำรังสีอนุภาค 1
รมรส๖๓๕ : ภาพขั้นสูงสำหรับรังสีรักษา 1
รมรส๖๓๖ : มอนติคาโลทางรังสีรักษา 1
รมรส๖๓๗ : ความก้าวหน้าใหม่ในทางรังสีวินิจฉัยและการสร้างภาพระดับโมเลกุล 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมรส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการด้านฟิสิกส์การแพทย์

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
    Email : sawwanee.medphy@gmail.com
    Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 
    Tel: 0 2-2010824 

เลขานุการหลักสูตร

อ.ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร
    Email : puangpen@gmail.com 
    Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 
    Tel: 0 2-2010824 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

สุภาภรณ์ มารศรี

poobk@hotmail.com

 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 
    Tel: 0 2-2012295


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th