เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2205MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website http://www.ra.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

1. B.Sc. (Medical Techinology), MD, DM, DVM, B.Sc.(Veterinary Technology) from Institutes which have been approved by the Ministry of Education

2. GPA 2.50 or above

3. Passed the English examination according to the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University criteria.

4. Those who are not fully eligeble to the above criterias may be considered for enrolment under the decision of Program director or the Dean of Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ 2 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Required Courses Credit
RAPA506 : LABORATORY ADMINISTRATION AND LABORATORY SAFETY 2
RAPA601 : CLINICAL PATHOLOGY SEMINAR 2
RAPA602 : GENOMIC AND PRECISION MEDICINE 2
RAPA603 : LABORATORY INSTRUMENTATION 1
RAPA604 : RESEARCH METHODOLOGY IN CLINICAL PATHOLOGY 2
RAPA608 : CLINICAL CHEMISTRY, TOXICOLOGY, IMMUNOLOGY AND CLINICAL MICROSCOPY 2
RAPA609 : CLINICAL MICROBIOLOGY AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 2
RAPA610 : COMPREHENSIVE HEMATOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE 2
RAPA611 : PRACTICAL SKILLS IN CLINICAL PATHOLOGY LABORATORY 1
RAPA613 : LABORATORY AND CLINICAL DATA CORRELATION 2
Elective Courses Credit
   
RAPA539 : CELL CULTURE TECHNIQUES 2
RAPA612 : INTEGRATED PATHOLOGY 2
RAPA619 : BIOSAFETY PROFESSIONAL 2
RAPA643 : GENOME INFORMATICS 2
   
RAPA556 : APPLIED MASS SPECTROMETRY IN CLINICAL CHEMISTRY 1
RAPA573 : PRACTICAL SKILLS IN CLINICAL CHEMISTRY LABORATORY 2
RAPA622 : LABORATORY DIAGNOSIS IN ENDOCRINE SYSTEM 1
RAPA648 : EVALUATION OF CLINICAL CHEMISTRY TESTING: CONCEPTS AND PRACTICES 1
RAPA655 : POINT OF CARE TESTING 1
   
RAPA511 : MEDICAL MYCOLOGY AND PARASITOLOGY 2
RAPA512 : TECHNIQUES IN MYCOLOGY AND PARASITOLOGY 2
RAPA516 : ANTIMICROBIAL RESISTANCE: MECHANISMS AND DETECTION 2
RAPA574 : PRACTICAL SKILLS IN CLINICAL MICROBIOLOGY LABORATORY 2
RAPA657 : INFECTIOUS CASES: PRACTICAL APPROACH 2
RAPA658 : CLINICAL MICROBIOLOGY TECHNIQUES 2
   
RAPA561 : SPECIAL TOPICS IN VIROLOGY 1
RAPA575 : PRACTICAL SKILLS IN VIROLOGY LABORATORY 2
RAPA659 : CLINICAL VIROLOGY 2
RAPA660 : DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN VIROLOGY 1
   
RAPA576 : PRACTICAL SKILLS IN HEMATOLOGY LABORATORY 2
RAPA605 : QUALITY MANAGEMENT IN LABORATORY HEMATOLOGY 2
RAPA645 : SPECIAL TOPICS IN HEMATOLOGY 2
RAPA663 : PRINCIPLE AND APPLICATION OF FLOW CYTOMETRY TECHNIQUES IN MEDICINE 2
   
RAPA544 : SPECIAL TOPICS IN TRANSFUSION MEDICINE AND IMMUOGENETICS 2
RAPA577 : PRACTICAL SKILLS IN TRANSFUSION MEDICINE AND IMMUNOGENETIC LABORATORY 2
   
RAPA578 : PRACTICAL SKILLS IN IMMUNOLOGY LABORATORY 2
RAPA631 : SPECIAL TOPICS IN IMMUNOLOGY 1
RAPA664 : DEVELOPMENT OF IMMUNODIAGNOSTIC TESTS 2
   
RAPA584 : PRACTICAL SKILLS IN HUMAN GENETICS LABORATORY 2
RAPA585 : FORENSIC GENETICS 1
RAPA614 : CANCER GENETICS 2
RAPA693 : HUMAN CYTOGENETICS 2
   
RAPA581 : PRACTICAL SKILLS IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALISED MEDICINE LABORATORY 2
RAPA618 : CURRENT TOPICS IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALISED MEDICINE 2
RAPA665 : PRINCIPLE IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE 2
RAPA666 : SPECIAL TOPICS IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE 2
   
RAPA579 : PRACTICAL SKILLS IN TOXICOLOGY LABORATORY 2
RAPA680 : DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN TOXICOLOGY 1
RAPA686 : SPECIAL TOPICS IN TOXICOLOGY 2
Thesis Credit
RAPA698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  ผู้ชำนาญการด้านพยาธิวิทยาคลินิกในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
-  นักวิจัยด้านพยาธิวิทยาคลินิกในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Pitak Santanirand, Ph.D.

Email: pitak.san@mahidol.ac.th

Microbiology Laboratory, Department of Pathology

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel 02-2011389, 2011371

Fax. 02-3547266

Program Secretary

Asst. Prof. Theerapong Siriboonpipatthana, Ph.D.

Email: theerapong.sir@mahidol.ac.th

Department of Pathology

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel 02-2011432, 2011432

Fax. 02-3547266

Program Coordinator

Ms.Haruethai

Department of Pathology

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel 02-2011432, 2011432

Fax. 02-3547266


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th