เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2205DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Website http://www.ra.mahidol.ac.th/
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

 1.  Graduated with Bachelor degree in Medical Technology, Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine, Veterinary Technology from institutes which are approved by the higher education committee.
 2. GPA of 2.5 and above
 3. Passing the english proficiency test according to the Faculty of Graduate Studies, Mahidol university criteria
 4. Those who are not fulfill in the above criteria may be allowed to enroll by the approval of the program director or the dean of Faculty of Graduate Studies
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ 2 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2 .1 For students with Master's Degree Program in Clinical Pathology
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2 .1 For students with Master's Degree in other disciplines
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 50            Credits
Plan 2 .2 For students with Bachelor's Degree
Required Courses 24            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 78            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
RAPA898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
RAPA506 : LABORATORY ADMINISTRATION AND LABORATORY SAFETY 2
RAPA601 : CLINICAL PATHOLOGY SEMINAR 2
RAPA602 : GENOMIC AND PRECISION MEDICINE 2
RAPA603 : LABORATORY INSTRUMENTATION 1
RAPA604 : RESEARCH METHODOLOGY IN CLINICAL PATHOLOGY 2
RAPA608 : CLINICAL CHEMISTRY, TOXICOLOGY, IMMUNOLOGY AND CLINICAL MICROSCOPY 2
RAPA609 : CLINICAL MICROBIOLOGY AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 2
RAPA610 : COMPREHENSIVE HEMATOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE 2
RAPA611 : PRACTICAL SKILLS IN CLINICAL PATHOLOGY LABORATORY 1
RAPA613 : LABORATORY AND CLINICAL DATA CORRELATION 2
RAPA626 : ADVANCED MEDICAL DATA MANAGEMENT AND STATISTICAL ANALYSIS 2
RAPA627 : INNOVATIVE RESEARCH IN CLINICAL PATHOLOGY AND ENTREPRENEURIAL MINDSET 1
RAPA632 : ADVANCED CLINICAL PATHOLOGY SEMINAR 2
RAPA792 : ADVANCED KNOWLEDGE IN CLINICAL PATHOLOGY 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
RAPA506 : LABORATORY ADMINISTRATION AND LABORATORY SAFETY 2
RAPA626 : ADVANCED MEDICAL DATA MANAGEMENT AND STATISTICAL ANALYSIS 2
RAPA627 : INNOVATIVE RESEARCH IN CLINICAL PATHOLOGY AND ENTREPRENEURIAL MINDSET 1
RAPA632 : ADVANCED CLINICAL PATHOLOGY SEMINAR 2
RAPA792 : ADVANCED KNOWLEDGE IN CLINICAL PATHOLOGY 1
   
RAPA626 : ADVANCED MEDICAL DATA MANAGEMENT AND STATISTICAL ANALYSIS 2
RAPA627 : INNOVATIVE RESEARCH IN CLINICAL PATHOLOGY AND ENTREPRENEURIAL MINDSET 1
RAPA632 : ADVANCED CLINICAL PATHOLOGY SEMINAR 2
RAPA792 : ADVANCED KNOWLEDGE IN CLINICAL PATHOLOGY 1
Elective Courses Credit
   
RAPA619 : BIOSAFETY PROFESSIONAL 2
   
RAPA628 : ADVANCED PRACTICAL SKILLS IN CLINICAL CHEMISTRY LABORATORY 2
RAPA668 : ADVANCED KNOWLEDGE IN CLINICAL CHEMISTRY 2
RAPA687 : ANALYSIS AND APPLICATION OF BIOMARKERS IN CLINICAL CHEMISTRY 2
   
RAPA620 : PITFALLS IN CLINICAL MICROBIOLOGY 2
RAPA621 : ADVANCED PRACTICAL SKILLS IN CLINICAL MICROBIOLOGY LABORATORY 2
RAPA696 : ADVANCED KNOWLEDGE IN MICROBIOLOGY 2
   
RAPA629 : MOLECULAR DIAGNOSIS TEST KIT DEVELOPMENT AND ADVANCED DIAGNOSIS TECHNIQUE IN VIROLOGY 2
RAPA630 : ADVANCED PRACTICAL SKILLS IN VIROLOGY LABORATORY 2
RAPA669 : ADVANCED KNOWLEDGE IN VIROLOGY 2
   
RAPA633 : ADVANCED LABORATORY SKILLS IN HEMATOLOGY 3
RAPA672 : ADVANCED KNOWLEDGE IN HEMATOLOGY 3
   
RAPA634 : ADVANCED PRACTICAL SKILLS IN TRANSFUSION MEDICINE AND IMMUNOGENETIC LABORATORY 3
RAPA741 : ADVANCED KNOWLEDGE IN TRANSFUSION MEDICINE AND IMMUNOGENETIC 3
   
RAPA600 : ADVANCED KNOWLEDGE IN IMMUNOLOGY 2
RAPA635 : ADVANCED IMMUNODIAGNOSTIC TECHNIQUES 2
RAPA636 : ADVANCED PRACTICAL SKILLS IN IMMUNOLOGY LABORATORY 2
   
RAPA637 : ADVANCED PRACTICAL SKILLS IN HUMAN GENETICS LABORATORY 2
RAPA651 : ADVANCED KNOWLEDGE IN MOLECULAR ONCOLOGY 2
RAPA670 : ADVANCED KNOWLEDGE IN HUMAN GENETICS 2
   
RAPA638 : ADVANCED PRACTICAL SKILLS IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALISED MEDICINE LABORATORY 2
RAPA640 : CLINICAL IMPLEMENTATION OF PHARMACOGENOMICS AND PERSONALZIED MEDICINE 2
RAPA671 : ADVANCED KNOWLEDGE IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE 2
   
RAPA646 : SEMINAR IN TOXICOLOGY 2
RAPA652 : ADVANCED PRACTICAL SKILL IN TOXICOLOGY LABORATORY 2
RAPA691 : ADVANCED KNOWLEDGE IN TOXICOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
RAPA799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
RAPA699 : DISSERTATION 36
   
RAPA699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิจัยด้านพยาธิวิทยาคลินิก
-  นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาคลินิก

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Pitak Santanirand, Ph.D.

Email: pitak.san@mahidol.ac.th

Microbiology Laboratory, Department of Pathology

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel 02-2011389, 2011371

Fax. 02-3547266

Program Secretary

Asst. Prof. Putthapoom Lamjeaktes, Ph.D.

Email: putthapoom.lam@mahidol.ac.th

Department of Pathology

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel 02-2011436, 2011432

Fax. 02-3547266

Program Coordinator

Ms.Haruethai 

Department of Pathology

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel 02-2011436, 2011432

Fax. 02-3547266


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th