เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2130DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Admission Requirements A candidate must: 
1. Hold a Bachelor of Science degree or currently enroll in the final year of a Bachelor of Science program in the following areas: Botany, Biology, Biotechnology, Genetics, Biological Science, and relating disciplines, with a GPA no less than 3.50 
2. Hold a Master of Science degree or currently enroll in the final year of a Master of Science program in the following areas: Botany or Plant Science (Biological Science), or relating disciplines, i.e., Biology, Biotechnology, Genetics, and other relating Biological Science disciplines, or equivalent, with a GPA no less than 3.50 
3.Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 4.0 or
  TOEFL-IBT minimum 45 or
  TOEFL-ITP minimum 450  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง N209 ชั้น 2 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท )ม.มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
          
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
          
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Total not less than 48            Credits
Required Courses 9            Credits
Dissertaion 36            Credits
          
Required Courses 16            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Dissertaion 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Prerequisite Courses Credit
   
SCPL562 : INTEGRATIVE PLANT SCIENCE 3

Plan 2

Required Courses Credit
   
SCPL601 : ADVANCED BOTANICAL RESEARCH 1
SCPL603 : FRONTIER IN PLANT SYSTEMETICS AND EVOLUTION 2
SCPL604 : FRONTIER IN INTERDISCIPLINARY BOTANY 2
SCPL612 : FRONTIER IN PLANT PHYSIOLOGY 2
SCPL622 : FRONTIER IN PLANT CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 2
   
SCPL601 : ADVANCED BOTANICAL RESEARCH 1
SCPL603 : FRONTIER IN PLANT SYSTEMETICS AND EVOLUTION 2
SCPL604 : FRONTIER IN INTERDISCIPLINARY BOTANY 2
SCPL612 : FRONTIER IN PLANT PHYSIOLOGY 2
SCPL622 : FRONTIER IN PLANT CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 2
   
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPL562 : INTEGRATIVE PLANT SCIENCE 3
SCPL601 : ADVANCED BOTANICAL RESEARCH 1
SCPL603 : FRONTIER IN PLANT SYSTEMETICS AND EVOLUTION 2
SCPL604 : FRONTIER IN INTERDISCIPLINARY BOTANY 2
SCPL612 : FRONTIER IN PLANT PHYSIOLOGY 2
SCPL622 : FRONTIER IN PLANT CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 2
Elective Courses Credit
   
SCPL602 : SKILL IN BOTANICAL KNOWLEDGE TRANSFER 1
SCPL611 : PLANT ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES 2
SCPL621 : Applied Plant Genetics 2
SCPL673 : SEMINAR IN ADVANCED BOTANY I 1
SCPL674 : SEMINAR IN ADVANCED BOTANY II 1
   
SCPL602 : SKILL IN BOTANICAL KNOWLEDGE TRANSFER 1
SCPL611 : PLANT ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES 2
SCPL621 : Applied Plant Genetics 2
SCPL671 : SPECIAL PROBLEMS IN PLANT SCIENCE 2
SCPL673 : SEMINAR IN ADVANCED BOTANY I 1
SCPL674 : SEMINAR IN ADVANCED BOTANY II 1
Dissertation Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
SCPL699 : DISSERTATION 36
   For students with Bachelor's degree
SCPL799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาหรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา
-  นักวิจัยหรือที่ปรึกษาทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์ พฤกษพันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืชและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
- เชี่ยวชาญพิเศษหรือที่ปรึกษาทางวิชาการขั้นสูงด้านพืช ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
-  ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Dr. Nathinee Panvisavas

N303 (Department Administrative Office)

New Biology (N) Building,     Level 3

Department of Plant Science,   Faculty of Science

Tel: 02-201-5232       Fax:  02-354-7172      

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Ngarmnij Chuenboonngarm

E-mail   ngarmnij.chu@mahidol.ac.th

N303 (Department Administrative Office)

New Biology (N) Building,     Level 3

Department of Plant Science,   Faculty of Science

Tel: 02-201-5232       Fax:  02-354-7172      

Program Coordinator

Miss Laddawan Wiparatanakorn (คุณลดาวัลย์ วิภารัตนากร)

E-mail   laddawan.vip@mahidol.ac.th

N303 (Department Administrative Office)

New Biology (N) Building, Level 3

Department of Plant Science, Faculty of Science

Tel: 02-201-5232       Fax:  02-354-7172     


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th