เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2127DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

1. Hold a Bachelor' s degree in all fields of Science, and Medical Science such as Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, Medicine, Veterinaty Medicine/Veterinary Science,
Dentistry, and Physical Education with GPA no less than 3.50, or
2. hold a Master' s degree in all fields of Science or other related fields with GPA no less than 3.50, or
3. be students in Master program who intend to change the student status to a doctoral student provided that they have already taken and passed course work at the Master' s
degree level no less than two third (2/3) of the number of credits in required courses and have received a GPA of no less than 3.50 with approvals from Master program
committee and Doctoral program committee as well as the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
4. exceptions from the above requirements may be made by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Pr.408 และ Pr.413A ชั้น 4 ตึก Pr. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor's Degree           
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master's Degree           
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCPS661 : PHYSICAL FITNESS TESTING AND EXERCISE PRESCRIPTION 3
SCPS666 : NEUROMUSCULAR EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS667 : CARDIORESPIRATORY RESPONSES TO EXERCISE AND ENVIRONMENTAL 2
SCPS668 : METABOLIC RESPONSES TO EXERCISE AND ENVIRONMENTAL STRESS 2
SCPS670 : PROFESSIONAL SKILLS FOR EXERCISE PHYSIOLOGIST 2
SCPS673 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY I 1
SCPS674 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY II 1
SCPS675 : MOLECULAR EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS676 : PHYSIOLOGY OF AGING 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SCPS673 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY I 1
SCPS674 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY II 1
SCPS676 : PHYSIOLOGY OF AGING 2
Elective Courses Credit
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPS630 : SCIENTIFIC PAPER ANALYSIS 1
SCPS639 : LABORATORY METHODS IN PHYSIOLOGY 1
SCPS663 : PRACTICUM IN EXERCISE FOR HEALTH 3
SCPS669 : CLINICAL EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS671 : FOUNDATIONS OF STRENGTH TRAINING AND CONDITIONING 1
Dissertation Credit
SCPS799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCPS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 
ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

9. Additional Information

ไม่มี

10. Details of Scholarship

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

    Assoc. Prof. Tepmanas Bupha-Intr 
    Email : tepmanas.bup@mahidol.ac.th
    Room B.504, B Building, Floor 5, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5503 Fax: 0 2354 7154 

Program Secretary

    Asst. Prof. Ratchakrit Srikuea 
    Email : ratchakrit.sri@mahidol.ac.th
    Room B502/1, B. Building, Floor 5, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5518 Fax: 0 2354 7154

Program Coordinator

    Miss Ummara Muang-ngam 
    Email : ummara.mua@mahidol.ac.th
    Room Pr.404, Pr. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5611 Fax: 0 2354 7154


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th