เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2125MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 Admission Requirements

1. A Bachelor of Science in Biology, Chemistry, Physics, or other related fields.
2. A minimum grade-point average (GPA) of 2.5 or have professional experience in forensic science.
3. A minimum English proficiency score from authorized test centers which are certified by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
4. Candidates who do not satisfy any of the above requirements may be admitted at the discretion of the Programme Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: ห้อง N201 ชั้น 2 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) Room N201, Floor 2, New Biology Building, Faculty of Science (Phaya thai Campus)
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาฺBasic Knowledge for Forensic Science

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ห้อง N200 ชั้น 2 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) Room N200, Floor 2, New Biology Building, Faculty of Science (Phaya thai Campus)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 16            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCFS518 : CRIMINALISTICS 3
SCFS534 : PRINCIPLES OF CRIME SCENE INVESTIGATION 2
SCFS535 : PRACTICAL SKILLS IN CRIME SCENE INVESTIGATION 2
SCFS536 : FORENSIC SCIENCE PROFESSION 2
SCFS537 : STATISTICS FOR EVIDENCE-BASED EVALUATION 1
SCFS538 : FORENSIC DNA ANALYSIS 2
SCFS539 : FORENSIC CHEMISTRY AND TOXICOLOGY 2
SCFS540 : CRITICAL READING AND PRESENTATION SKILLS 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
Elective Courses Credit
SCFS516 : TOXICOLOGY 2
SCFS519 : SELECTED TOPICS IN FORENSIC SCIENCE 2
SCFS520 : CURRENT TOPICS IN FORENSIC SCIENCE 2
SCFS521 : SEMINAR IN FORENSIC SCIENCE 1
SCFS522 : SELECTED TOPICS IN FORENSIC MEDICINE 2
SCFS523 : PRINCIPLES OF EXPLOSIVE AND FIRE SCENE INVESTIGATION 1
SCFS524 : FINGERPRINTS 1
SCFS527 : BLOODSTAIN PATTERN ANALYSIS 2
SCFS532 : DECTECTION OF IMPRESSIONS AND MARKS 1
SCFS541 : MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS FOR FORENSIC SCIENCE 2
SCFS542 : INSTRUMENTAL ANALYSIS SKILLS IN FORENSIC CHEMISTRY 2
Thesis Credit
SCFS698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักนิติวิทยาศาสตร์
-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย

9. Additional Information

1. หลักสูตรฯ มีกำหนดเปิดภาคการศึกษาในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ก่อนวันสอบสัมภาษณ์

10. Details of Scholarship

Scholarship of the 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Lect. Dr. Achirapa Bandhaya

E-mail: achirapa.ban@mahidol.ac.th
Room N200, N Building, Floor 2, Faculty of Science.
Tel.: 0 2201 5212 Fax.: 0 2354 7096

 

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Ratchapak Chitaree

E-mail: rachpak.chi@mahidol.ac.th
Room N200, N Building, Floor 2, Faculty of Science.
Tel.: 0 2201 5212 Fax.: 0 2354 7096

Program Coordinator

Miss Prowrawee Saengphithak

E-mail: prowrawee.sae@mahidol.ac.th
Room N200, N Building, Floor 2, Faculty of Science.
Tel.: 0 2201 5212 Fax.: 0 2354 7096


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th