เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2121DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

1. For the ones who got Bachelor degree: Graduated with biology or any related fields from accredited university with GPA 3.5 (If below 3.5 the committee will also consider the application form with special condition)

2. For the ones who got Master degree: Graduated with biology or any related fields from accredited university with GPA 3.5 (If below 3.5 the committee will also consider the application form with special condition)

3. Please also take English test and submit your score to let us consider

4. The ones who do not meet requirements could have been considered under the consideration of Program Director.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) N416/ชั้น 4/ตึก N/คณะวิทย์พญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- ในกรณีของ Statement of Purpose ขอไม่เกิน 1 หน้า A4

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBI582 : CURRENT TOPICS IN BIOLOGY 2
SCBI586 : SYSTEMATIC BIOLOGY 3
SCBI587 : ECOLOGY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY 3
SCBI609 : MOLECULAR GENETICS 3
SCBI626 : BIOLOGY LABORATORY TEACHING PRACTICE 1
SCBI636 : ADVANCED INDEPENDENT RESEARCH IN BIOLOGY 2
SCBI640 : RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI641 : ADVANCED RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI642 : DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI643 : ADVANCED DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   For students with Master's degree
SCBI626 : BIOLOGY LABORATORY TEACHING PRACTICE 1
SCBI636 : ADVANCED INDEPENDENT RESEARCH IN BIOLOGY 2
SCBI642 : DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI643 : ADVANCED DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
Elective Courses Credit
SCBI501 : MOLECULAR ENTOMOLOGY 3
SCBI502 : MEDICAL ENTOMOLOGY 3
SCBI504 : INTRODUCTION TO MALACOLOGY 3
SCBI506 : INSECT TAXONOMY 3
SCBI508 : CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 3
SCBI509 : BIOLOGY OF INSECTS 3
SCBI514 : FIELD METHODS IN MALACOLOGY 2
SCBI516 : COMPARATIVE ANATOMY OF MOLLUSKS 3
SCBI530 : CONSERVATION BIOLOGY 3
SCBI532 : BASIC PRINCIPLES OF SOCIOBIOLOGY 3
SCBI539 : TECHNIQUES IN ECOLOGY AND CONSERVATION 2
SCBI540 : BEHAVIORAL ECOLOGY 3
SCBI545 : CYTOGENETICS 3
SCBI546 : POPULATION AND ECOLOGICAL GENETICS 3
SCBI572 : MOLECULAR PARASITOLOGY 3
SCBI574 : IMMUNOLOGICAL PARASITOLOGY 3
SCBI578 : TECHNIQUES IN CELL AND TISSUE CULTURE 3
SCBI579 : RESEARCH TECHNIQUES IN BIOLOGICAL SCIENCES 2
SCBI581 : SPECIAL PROBLEMS IN BIOLOGY 2
SCBI607 : EVOLUTIONARY GENETICS 3
SCBI637 : MOLECULAR ECOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
Dissertation Credit
SCBI699 : DISSERTATION 36
SCBI799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  นักวิจัยและนักวิชาการด้านชีววิทยาประจำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
-  ผู้เชี่ยวชาญสาขาชีววิทยาในสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษา

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

The ones who got GPA 3.0 (Bachelor drgree) can apply for the scholarship from the Faculty of Science (almost 100% of the applicants got the scholarship for one year).

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

     Assoc. Prof. Dr. Arunee Ahantarig 
    Email : arunee.aha@mahidol.ac.th

    Room R401, R Building, Floor 4, Department of Biology, 
    Faculty of Science 
    Tel: 0 2201 5380 Fax: 0 2354 7161 

Program Secretary

     Assist. Prof. Dr. Ekgachai Jeratthitikul 
    Email : Ekgachai.jer@mahidol.ac.th

    Room N416, N Building, Floor 4, Department of Biology, 
    Faculty of Science 
    Tel: 0 2201 5254 Fax: 0 2354 7161 

Program Coordinator

    Ms. Chomchay Sungmek
    Email : chomchay.sun@mahidol.ac.th 
    Room N416, N Building, Floor 4, Department of Biology, 
    Faculty of Science 
    Tel: 0 2201 5254 Fax: 0 2354 7161


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th