เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2119MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

A candidate must:
1. hold a Bachelor’s degree or willingly to graduate in any science discipline or the equivalent in medicine or one of the allied Health Sciences;
2. have a grade point average of at least 2.50;
3. have an English score as required by the Faculty of Graduate Studies;
4. Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee and/or Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 น. ถึง 14.30 น. ณ ห้อง K.316 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K) คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCTX603 : EXPERIMENTAL METHODS IN TOXICOLOGY 1
SCTX629 : SYSTEMIC TOXICOLOGY 2
SCTX635 : PRINCIPLES OF TOXICOLOGY 3
SCTX693 : SEMINAR IN PRINCIPLES OF TOXICOLOGY 1
SCTX694 : SEMINAR ON SPECIAL TOPICS IN TOXICOLOGY 1
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PHOH656 : HEALTH RISK ASSESSMENT 2
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
Thesis Credit
SCTX698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา
-  ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาในหน่วยงาน/สถาบัน ภาครัฐและเอกชน
-  นักวิชาการด้านพิษวิทยาในหน่วยงาน/สถาบัน ภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

  • Scholarship for Young Scientists (ทุนเสริมสรา้ งนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่) funded by Faculty of Science

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Lect. Dr. Porntipa Korprasertthaworn
Email: porntipa.kor@mahidol.ac.th
Room Pr524, Pr building, Floor 5
Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5650 Fax: 0 2354 7157

Program Secretary

Assoc. Prof. Sunhapas Soodvilai
Email: sunhapas.soo@mahidol.ac.th
Room Pr416, Pr building, Floor 4
Department of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5619

Program Coordinator

Miss Yupaporn Saengrit
Email: yupaporn.sae@mahidol.ac.th
Room K316, K building, Floor 3
Toxicology Graduate Programme, Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5834


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th