เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2119DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 8

1. Admission Requirements

 A candidate must:
1. Plan 1.1 
    1.1  graduated with a M.Sc. degree in Toxicology Programme from the institutes 
           acknowledged by Office of the Higher Education Commission
    1.2   graduated with a minimum grade point average of 3.50 and graduated with a first authored-research publication at least 1 publication
2. Plan 2.1
    2.1 graduated with a M.Sc. degree or related field or equivalent from the institutes acknowledged by Office of the Higher Education
          Commission
    2.2 graduated with a minimum grade point average of 3.50
3. Plan 2.2
    3.1  graduated with a B.Sc. degree in Medicine, Dentistry, Veterinary Sciences, Nursing, 
          Pharmacy, Public Health or Science or equivalent from the institutes acknowledged by 
          Office of the Higher Education Commission
    3.2  graduated with a minimum grade point average of 3.50
4. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
5. Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้อง K.316 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K) คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1 .1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2 .1 For students with Master
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2 .2 For students with Bachelor
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 78            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   
SCTX898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCTX603 : EXPERIMENTAL METHODS IN TOXICOLOGY 1
SCTX604 : MOLECULAR TOXICOLOGY AND GENETIC 2
SCTX629 : SYSTEMIC TOXICOLOGY 2
SCTX635 : PRINCIPLES OF TOXICOLOGY 3
SCTX693 : SEMINAR IN PRINCIPLES OF TOXICOLOGY 1
SCTX694 : SEMINAR ON SPECIAL TOPICS IN TOXICOLOGY 1
SCTX695 : SEMINAR IN ADVANCED TOXICOLOGY 1
   For students with Master's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCTX604 : MOLECULAR TOXICOLOGY AND GENETIC 2
SCTX695 : SEMINAR IN ADVANCED TOXICOLOGY 1
Elective Courses Credit
PHOH656 : HEALTH RISK ASSESSMENT 2
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID520 : PEDAGOGY AND INNOVATION IN SCIENCE EDUCATION 2
SCTX633 : CLINICAL TOXICOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCTX799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCTX699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา 
-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านพิษวิทยาในหน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Dr. Arthit Chairoungdua

E-mail: arthit.chi@mahidol.ac.th

Faculty of Science, Mahidol University

Tel.02-201-5615

Program Secretary

 

Dr.Pimtip Sanvarinda

Email: pimtip.san@mahidol.ac.th

Faculty of Science, Mahidol University

Tel.02-201-5511

Program Coordinator

Yupaporn  Saengrit

Email: yupaporn.sae@mahidol.ac.th

Faculty of Science, Mahidol University

Tel.02-201-5834


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th