เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2118MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 30

1. Admission Requirements

 A candidate must:
1.hold a Bachelor’s degree in Physics, Mathematics, Chemistry, Geology, Materials Science
or General Science, or a Bachelor degree in Engineering from an institution that is approved
by Office of the Higher Education Commission
2.have  a grade point average of at least  2.50
3.Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4.Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาPhysics

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00-16.00 น. ห้อง P.603 ชั้น 6 อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 38            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCPY502 : CLASSICAL MECHANICS 3
SCPY503 : QUANTUM MECHANICS 3
SCPY504 : THERMODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS 3
SCPY507 : CLASSICAL ELECTRODYNAMICS 3
SCPY596 : SEMINAR IN PHYSICS I 1
SCPY597 : SEMINAR IN PHYSICS II 1
Elective Courses Credit
   
SCPY505 : MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS 3
SCPY570 : SIGNAL AND IMAGE PROCESSING 3
SCPY571 : PARALLEL PROGRAMMING 3
SCPY574 : NUMERICAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCPY576 : SCIENTIFIC VISUALIZATION 3
SCPY612 : COMPUTATIONAL PHYSICS I 3
   
SCPY517 : FLUID MECHANICS 3
SCPY523 : CLASSICAL FIELD THEORY 3
SCPY575 : COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 3
SCPY646 : FRACTALS AND CHAOS 3
SCPY647 : NONLINEAR WAVES 3
SCPY648 : COMPUTATIONAL NONLINEAR PHENOMENA 3
SCPY655 : COMPLEX SYSTEMS 3
   
SCPY511 : ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 3
SCPY519 : NUCLEAR PHYSICS 3
SCPY620 : NON-PERTURBATIVE METHODS IN QUANTUM FIELD THEORY 3
SCPY621 : SUPERSYMMETRY IN FIELD THEORY AND STRING 3
SCPY637 : MOLECULAR SIMULATION 3
SCPY638 : MOLECULAR QUANTUM MECHANICS 3
SCPY639 : QUANTUM FIELD THEORY 3
SCPY640 : THEORY OF MANY-PARTICLE SYSTEMS 3
   
SCPY515 : ELECTRICAL MATERIALS 3
SCPY516 : ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS 3
SCPY521 : PHYSICS OF SEMICONDUCTOR 3
SCPY543 : SURFACE AND INTERFACE PHYSICS 3
SCPY642 : DIFFRACTION TECHNIQUES 3
SCPY643 : THIN FILM PHYSICS AND TECHNOLOGY 3
SCPY650 : PLASMA TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 3
SCPY651 : SEMICONDUCTOR DEVICES 3
SCPY652 : SUPERCONDUCTIVITY 3
   
SCPY524 : FOURIER OPTICS 3
SCPY525 : PHOTONICS 3
SCPY636 : OPTOELECTRONICS 3
SCPY645 : LASER THEORY 3
   
SCPY526 : QUANTUM OPTICS 3
SCPY527 : MATHEMATICS FOR QUANTUM INFORMATION 3
SCPY528 : QUANTUM INFORMATION 3
SCPY529 : TOPICS IN QUANTUM INFORMATION 3
   
SCPY531 : COSMIC RAYS 3
SCPY532 : GALACTIC ASTRONOMY 3
SCPY533 : ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 3
SCPY534 : SOLAR PHYSICS 3
SCPY535 : GENERAL RELATIVITY 3
SCPY649 : PLASMA PHYSICS 3
   
SCPY561 : FUNDAMENTALS OF BIOPHYSICS 3
SCPY562 : MODELING AND SIMULATION IN BIOPHYSICS 3
SCPY668 : CONTEMPORARY BIOPHYSICS 3
   
SCPY581 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: POTENTIAL FIELD METHODS 3
SCPY582 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: ELECTROMAGNETIC METHODS 3
SCPY583 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: SEISMIC METHODS 3
SCPY585 : INTRODUCTORY SEISMOLOGY 3
SCPY586 : APPLIED MODERN SEISMOLOGY 3
SCPY587 : EARTHQUAKE SOURCE THEORY 3
SCPY630 : PHYSICS OF THE SOLID EARTH 3
SCPY670 : INVERSE THEORY AND APPLICATIONS 3
   
SCPY626 : PHYSICS EDUCATION 3
SCPY627 : DATA ANALYSIS IN PHYSICS EDUCATION 3
SCPY628 : PHYSICS CONCEPTS AND MISCONCEPTION 3
Thesis Credit
SCPY698 : RESEARCH M.SC. THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านฟิสิกส์ ในสถาบันหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ในสถาบันการศึกษา
-  ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการที่นำความรู้ด้านฟิสิกส์มาประยุกต์

9. Additional Information

คงเดิม

10. Details of Scholarship

คงเดิม

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Malliga Suewattana
    Email : malliga.sue@mahidol.ac.th
    Room P603, Physics Building, Floor 6, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159 

Program Secretary

Assoc. Prof. Charin Modchang
    Email : charin.mod@mahidol.ac.th
    Room P603, Physics Building, Floor 6, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159 

Program Coordinator

Mrs. Nipaporn Udomboonphaphong
    Email : bum_9577@hotmail.com
    Room P603, Physics Building, Floor 6, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th