เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2118DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

A candidate must:
A candidate in Ph.D. Program plan 2.1
1. Hold a Master’s degree in Physics, Chemistry, Mathematics, Geology,  
    General Science, Engineering or related fields with  a minimum grade point average of  3.50
2. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
3. Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies


A candidate in Ph.D. Program plan 2.2
1.Hold a Bachelor’s degree in Physics, Chemistry or Mathematics  with   a  minimum grade point 
average of 3.50 
2. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
3. Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาPhysics

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00-16.00 น. ห้อง P.603 ชั้น 6 อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPY502 : CLASSICAL MECHANICS 3
SCPY503 : QUANTUM MECHANICS 3
SCPY504 : THERMODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS 3
SCPY507 : CLASSICAL ELECTRODYNAMICS 3
SCPY508 : CONTEMPORARY PHYSICS 3
SCPY598 : SEMINAR IN PHYSICS III 1
SCPY599 : SEMINAR IN PHYSICS IV 1
SCPY600 : SEMINAR IN PHYSICS V 1
   For students with Master's degree
SCPY508 : CONTEMPORARY PHYSICS 3
SCPY598 : SEMINAR IN PHYSICS III 1
SCPY599 : SEMINAR IN PHYSICS IV 1
SCPY600 : SEMINAR IN PHYSICS V 1
Elective Courses Credit
   
SCPY505 : MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS 3
SCPY510 : ADVANCED MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS 3
SCPY570 : SIGNAL AND IMAGE PROCESSING 3
SCPY571 : PARALLEL PROGRAMMING 3
SCPY574 : NUMERICAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCPY576 : SCIENTIFIC VISUALIZATION 3
SCPY612 : COMPUTATIONAL PHYSICS I 3
SCPY613 : COMPUTATIONAL PHYSICS II 3
   
SCPY517 : FLUID MECHANICS 3
SCPY523 : CLASSICAL FIELD THEORY 3
SCPY575 : COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 3
SCPY614 : ADVANCED FLUID MECHANICS 3
SCPY646 : FRACTALS AND CHAOS 3
SCPY647 : NONLINEAR WAVES 3
SCPY648 : COMPUTATIONAL NONLINEAR PHENOMENA 3
SCPY655 : COMPLEX SYSTEMS 3
SCPY686 : SELECTED TOPICS IN NONLINEAR PHENOMENA 3
   
SCPY511 : ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 3
SCPY519 : NUCLEAR PHYSICS 3
SCPY522 : ADVANCED QUANTUM MECHANICS 3
SCPY611 : ADVANCED ATOMIC PHYSICS 3
SCPY620 : NON-PERTURBATIVE METHODS IN QUANTUM FIELD THEORY 3
SCPY621 : SUPERSYMMETRY IN FIELD THEORY AND STRING 3
SCPY637 : MOLECULAR SIMULATION 3
SCPY638 : MOLECULAR QUANTUM MECHANICS 3
SCPY639 : QUANTUM FIELD THEORY 3
SCPY640 : THEORY OF MANY-PARTICLE SYSTEMS 3
   
SCPY515 : ELECTRICAL MATERIALS 3
SCPY516 : ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS 3
SCPY521 : PHYSICS OF SEMICONDUCTOR 3
SCPY543 : SURFACE AND INTERFACE PHYSICS 3
SCPY642 : DIFFRACTION TECHNIQUES 3
SCPY643 : THIN FILM PHYSICS AND TECHNOLOGY 3
SCPY650 : PLASMA TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 3
SCPY651 : SEMICONDUCTOR DEVICES 3
SCPY652 : SUPERCONDUCTIVITY 3
SCPY653 : SPECIAL METHODS IN THEORETICAL SUPERCONDUCTIVITY 3
SCPY657 : ADVANCED CONDENSED MATTER PHYSICS 3
SCPY683 : SELECTED TOPICS IN THIN FILM AND SURFACE PHYSICS 3
   
SCPY524 : FOURIER OPTICS 3
SCPY525 : PHOTONICS 3
SCPY636 : OPTOELECTRONICS 3
SCPY645 : LASER THEORY 3
SCPY685 : SELECTED TOPICS IN LASER APPLICATIONS 3
   
SCPY526 : QUANTUM OPTICS 3
SCPY527 : MATHEMATICS FOR QUANTUM INFORMATION 3
SCPY528 : QUANTUM INFORMATION 3
SCPY529 : TOPICS IN QUANTUM INFORMATION 3
   
SCPY531 : COSMIC RAYS 3
SCPY532 : GALACTIC ASTRONOMY 3
SCPY533 : ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 3
SCPY534 : SOLAR PHYSICS 3
SCPY535 : GENERAL RELATIVITY 3
SCPY649 : PLASMA PHYSICS 3
SCPY680 : SELECTED TOPICS IN ASTROPHYSICS 3
SCPY681 : SELECTED TOPICS IN ASTRONOMY 3
   
SCPY561 : FUNDAMENTALS OF BIOPHYSICS 3
SCPY562 : MODELING AND SIMULATION IN BIOPHYSICS 3
SCPY668 : CONTEMPORARY BIOPHYSICS 3
   
SCPY581 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: POTENTIAL FIELD METHODS 3
SCPY582 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: ELECTROMAGNETIC METHODS 3
SCPY583 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: SEISMIC METHODS 3
SCPY584 : ADVANCED SEISMIC EXPLORATION 3
SCPY585 : INTRODUCTORY SEISMOLOGY 3
SCPY586 : APPLIED MODERN SEISMOLOGY 3
SCPY587 : EARTHQUAKE SOURCE THEORY 3
SCPY630 : PHYSICS OF THE SOLID EARTH 3
SCPY670 : INVERSE THEORY AND APPLICATIONS 3
SCPY684 : SELECTED TOPICS IN GEOPHYSICS 3
   
SCPY626 : PHYSICS EDUCATION 3
SCPY627 : DATA ANALYSIS IN PHYSICS EDUCATION 3
SCPY628 : PHYSICS CONCEPTS AND MISCONCEPTION 3
SCPY682 : SELECTED TOPICS IN PHYSICS EDUCATION 3
   
SCPY687 : SELECTED TOPICS IN PHYSICS 3
SCPY688 : SELECTED TOPICS IN APPLIED PHYSICS 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPY799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCPY699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Research and academic positions in private sectors, government offices and universities.
-  Industrial segments in Applied Physics.
-  SME Businesses in Applied Physics.

9. Additional Information

คงเดิม

10. Details of Scholarship

คงเดิม

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Kittiwit Matan
    Email : kittiwit.mat@mahidol.ac.th
    Room P603, Physics Building, Floor 6, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159 

Program Secretary

Assoc. Prof. Charin Modchang
    Email : charin.mod@mahidol.ac.th
    Room P603, Physics Building, Floor 6, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159 คงเ

Program Coordinator

Mrs. Nipaporn Udomboonphaphong
    Email : bum_9577@hotmail.com
    Room P603, Physics Building, Floor 6, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th