เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2115MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 A1
The minimum graduate admission requirements are:
1.  A bachelor’s degree holder in biotechnology or related sciences from institutions Thailand or other countries that accredited 
    and recognized equivalent by Office of the Higher Education Commission with a satisfactory scholastic average at a minimum 
    grade-point average (GPA) of 3.0 and have working or research experience related to biotechnology field; or
2. A bachelor’s degree in biotechnology from Mahidol University with a satisfactory scholastic average at a minimum grade-point 
    average (GPA) of 3.5; and
3. Pass the minimum English language proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University;
4. Applicants whose credentials differ from above requirements could apply to the program if the permission is granted by the 
    Administrative Program Committee in concurrence with the Faculty of Graduate Studies

A2
The minimum graduate admission requirements are:
1. A bachelor’s degree holder in biotechnology or expected to earn the degree before starting the semester or related sciences from institutions Thailand or other countries that accredited and recognized equivalent by Office of the Higher Education Commission.
2. Average at a minimum grade-point average (GPA) of 2.5
3. Pass the minimum English language proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University;
4. Applicants whose credentials differ from above requirements could apply to the program if the permission is granted by the Administrative Program Committee in concurrence with the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้อง BT 205 ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ม.มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan A2
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A1

Thesis Credit
SCBT798 : THESIS 36

Plan A2

Required Courses Credit
SCBT517 : BIOPRODUCTION PROCESS DEVELOPMENT 3
SCBT581 : BIOTECHNOLOGY FOR INDUSTRY AND SOCIETY 2
SCBT582 : BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH SEMINAR 2
SCBT607 : RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3
SCBT610 : BIOTECHNOLOGY COMMERCIALIZATION 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   
SCBT502 : RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY 3
SCBT514 : BIOPROCESS ENGINEERING FOR BIO-RENEWABLE RESOURCES 3
SCBT531 : FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 3
Elective Courses Credit
SCBT511 : FERMENTATION TECHNOLOGY 3
SCBT515 : PILOT PLANT UNIT OPERATION FOR BIOTECHNOLOGY 1
SCBT602 : GENE REGULATION 3
SCBT609 : BIOLOGY AND PATHOBIOLOGY OF SHRIMP 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
Thesis Credit
SCBT698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันวิชาการของภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กร
-  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
-  ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน

9. Additional Information

ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) ทางหลักสูตรใคร่ขอให้ผู้สมัครทุกท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจจากเว็บไซต์ของภาควิชา (www.sc.mahidol.ac.th/scbt/) เพื่อให้สามารถติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยและทุนการศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่านสนใจได้ นอกจากนี้ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสอบสัมภาษณ์

1.  ระบุรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่านสนใจศึกษาต่อด้วย มาอย่างน้อย 2 ท่าน

2.  Statement of purpose (ภาษาอังกฤษ) บรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายในการศึกษาต่อของคุณ และหัวข้องานวิจัยที่สนใจ และสอดคล้องกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ระบุไว้ในข้อ 1 ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

3.  จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ฉบับ เพื่อสมัครขอรับทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (GPA 3.00 ขึ้นไป)

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

ผศ.ดร. สิริพงษ์  ฐิตะมาดี

E-mail : siripong.thi@mahidol.ac.th

ห้อง K436 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

โทร 0-2201-5865  โทรสาร 0-2354-7160

Program Secretary

ผศ.ดร. ปัญจภัทร  โสจิกุล

E-mail : Punchapat.soj@mahidol.ac.th

ห้อง BT206  ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

โทร 0-2201-5316  โทรสาร 0-2354-7160

Program Coordinator

นางนิตยา  จีนเกิด

E-mail : nittaya.jee@mahidol.ac.th

ห้อง BT212   ชั้น 2 (ธุรการ) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

โทร 0-2201-5310  โทรสาร 0-2354-7160


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th