เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2115DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1.  A bachelor’s degree holder in biotechnology or expected or related sciences from institutions Thailand or other countries that accredited and recognized equivalent by Office of the Higher Education Commission with a satisfactory scholastic average at a minimum grade-point average (GPA) of 3.5 or
2. A master’s degree holder in biotechnology or other field of study with with a satisfactory scholastic average at a minimum grade-point average (GPA) of 3.5 
3.  Pass the minimum English language proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University;
4.  Applicants whose credentials differ from above requirements could apply to the program if the permission is granted by the Administrative Program Committee in concurrence with the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้อง BT 205 ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต พญาไท ม.มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBT799 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBT517 : BIOPRODUCTION PROCESS DEVELOPMENT 3
SCBT607 : RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3
SCBT617 : BIOLOGICAL ENGINEERING 3
SCBT683 : TRENDS IN BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH 2
SCBT684 : RECENT ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY 2
SCBT685 : INTEGRATIVE REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   For students with Master's degree
SCBT617 : BIOLOGICAL ENGINEERING 3
SCBT683 : TRENDS IN BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH 2
SCBT684 : RECENT ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY 2
SCBT685 : INTEGRATIVE REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 2
Elective Courses Credit
SCBT511 : FERMENTATION TECHNOLOGY 3
SCBT515 : PILOT PLANT UNIT OPERATION FOR BIOTECHNOLOGY 1
SCBT601 : PLANT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCBT602 : GENE REGULATION 3
SCBT604 : ADVANCED ANIMAL CELL TECHNOLOGY 3
SCBT608 : CURRENT TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3
SCBT609 : BIOLOGY AND PATHOBIOLOGY OF SHRIMP 3
SCBT611 : ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3
SCBT631 : ADVANCED FOOD TECHNOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCBT699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศึกษา
-  นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน
-  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
-  ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน

9. Additional Information

ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) ทางหลักสูตรใคร่ขอให้ผู้สมัครทุกท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจจากเว็บไซต์ของภาควิชา (www.sc.mahidol.ac.th/scbt/) เพื่อให้สามารถติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยและทุนการศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่านสนใจได้ นอกจากนี้ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสอบสัมภาษณ์

1.  ระบุรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่านสนใจศึกษาต่อด้วย มาอย่างน้อย 2 ท่าน

2.  Statement of purpose (ภาษาอังกฤษ) บรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายในการศึกษาต่อของคุณ และหัวข้องานวิจัยที่สนใจ และสอดคล้องกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ระบุไว้ในข้อ 1 ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

3.  จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ฉบับ เพื่อสมัครขอรับทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (GPA 3.00 ขึ้นไป)

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Dr. Siripong Thitamadee

Department of Biotechnology

โทร 0-2201-5865 e-mail siripong.thi@mahidol.ac.th

Program Secretary

ผศ.ดร. ปัญจภัทร  โสจิกุล

E-mail : punchapat.soj@mahidol.ac.th

ห้อง BT 206 ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

โทร 0-2201-5316    โทรสาร 0-2354-7160

Program Coordinator

นางนิตยา  จีนเกิด

E-mail : nittaya.jee@mahidol.ac.th

ห้อง BT212 (ธุรการ) ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

โทร 0-2201-5310  โทรสาร 0-2354-7160


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th