เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2111MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

 A candidate must: 
1. Those having completed a course of a study with good academic performance in Medicine, Dentistry, Veterinary Sciences, Pharmacy, Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, Public Health, Biology and related fields are welcome to apply 
2. have a grade point average of at least 2.5; or 75% 
3. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Pr.408 และ Pr.413A ชั้น 4 ตึก Pr. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPS606 : PHYSIOLOGY SEMINAR I 1
SCPS607 : PHYSIOLOGY SEMINAR II 1
SCPS630 : SCIENTIFIC PAPER ANALYSIS 1
SCPS639 : LABORATORY METHODS IN PHYSIOLOGY 1
SCPS680 : SYSTEMS PHYSIOLOGY I 3
SCPS681 : SYSTEMS PHYSIOLOGY II 3
Elective Courses Credit
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCPS682 : PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS 2
Thesis Credit
SCPS698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านสรีรวิทยาในหน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

ไม่มี

10. Details of Scholarship

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

    Asst. Prof. Witchuda Saengsawang 
    Email : witchuda.san@mahidol.ac.th
    Room Pr.416, Pr. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5616 Fax: 0 2354 7154

Program Secretary

    Assoc. Prof. Sunhapas Soodvilai 
    Email : sunhapas.soo@mahidol.ac.th
    Room B.518, B. Building, Floor 5, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5513 Fax: 0 2354 7154 

Program Coordinator

    Miss Ummara Muang-ngam 
    Email : ummara.mua@mahidol.ac.th
    Room Pr.404, Pr. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5611 Fax: 0 2354 7154


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th