เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2110DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1. hold a Bachelors degree or Master degree or equivalent in Polymer Science and Technology, Chemistry, Industrial Chemistry, Physics, Materials Science or related fields

2. have a minimum grade point average of 3.50 (on a 4.0 scale)

3. pass the English proficiency test accepted by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

 

The applicant might be able to apply for the admission if he/she has a permission from the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.30 น.-12.00 น. ห้อง SC4-407 อาคารวิทย์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH523 : POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH524 : POLYMER CHARACTERISATION 2
SCCH543 : POLYMER PHYSICS 3
SCCH565 : TECHNIQUES IN POLYMER SCIENCE 2
SCCH588 : POLYMER SEMINAR I 2
SCCH596 : POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSING 2
SCCH632 : ADVANCED POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH638 : TREND OF POLYMER INDUSTRY 1
SCCH680 : POLYMER SEMINAR II 2
   For students with Master's degree
SCCH632 : ADVANCED POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH638 : TREND OF POLYMER INDUSTRY 1
SCCH680 : POLYMER SEMINAR II 2
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH526 : POLYMER MODIFICATION 2
SCCH527 : POLYMER COLLOIDS 2
SCCH550 : RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
SCCH597 : ADVANCED POLYMER PROCESSING 2
SCCH598 : NANOMATERIALS 2
SCCH635 : POLYMER BLENDS AND COMPOSITES 2
SCCH637 : SCIENCE AND TECHNOLOGY OF NATURAL RUBBER LATEX 2
SCCH639 : BIOPOLYMERS 2
   For students with Master's degree
SCCH633 : ADVANCED POLYMER PHYSICS 2
SCCH634 : POLYMER SURFACES 2
SCCH636 : ESSENTIAL SKILLS FOR RESEARCH AND WORK 2
SCCH668 : ADVANCES IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCCH699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Scientists and experts
-  Research and development personnel  
-  Analysts
-  Quality control or processing specialists
-  Entrepreneurs in polymer science and technology and related fields

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Taweechai Amornsakchai 
    Email : taweechai.amo@mahidol.ac.th
    Room SC4-211, SC4 Building, Floor 2, Department of Chemistry, 
    Faculty of Science, Salaya 
    Tel: 0 2441-9816-20(ext.1161)  Fax: 0 2441 0511

Program Secretary

Asst. Prof. Anyarat Watthaphanit

E-mail: anyarat.wat@mahidol.ac.th

Tel.: +66 2 441 9817–20, ext 1160

Program Coordinator

Ms. Arthanya Chaisukumarn

Email: arthanya.cha@mahidol.ac.th

Tel +66 2 201 5113


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th