เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2109MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. Those having completed a course of a study with good academic performance in Bachelor of
Science or related field including Physical therapy, Occupational Therapy, Sport Sciences,
Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine, Pharmacy, Nursing, Radiation techniques,
Medical Technology and Public Health.
2. have a grade point average of at least 2.50
3. Exemption from which the above conditions may be granted by the Programme Committee and
the Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Pr.408 ชั้น 4 ตึก Pr. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCPS661 : PHYSICAL FITNESS TESTING AND EXERCISE PRESCRIPTION 3
SCPS663 : PRACTICUM IN EXERCISE FOR HEALTH 3
SCPS666 : NEUROMUSCULAR EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS667 : CARDIORESPIRATORY RESPONSES TO EXERCISE AND ENVIRONMENTAL 2
SCPS668 : METABOLIC RESPONSES TO EXERCISE AND ENVIRONMENTAL STRESS 2
SCPS670 : PROFESSIONAL SKILLS FOR EXERCISE PHYSIOLOGIST 2
SCPS672 : SEMINAR IN EXERCISE PHYSIOLOGY 1
Elective Courses Credit
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPS630 : SCIENTIFIC PAPER ANALYSIS 1
SCPS639 : LABORATORY METHODS IN PHYSIOLOGY 1
SCPS669 : CLINICAL EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS671 : FOUNDATIONS OF STRENGTH TRAINING AND CONDITIONING 1
Thesis Credit
SCPS698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ชำนาญการด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ในองค์กรที่เกี่ยวกับการกีฬา
และสุขภาพ
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือการออกกำลังกาย อุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย

9. Additional Information

ไม่มี

10. Details of Scholarship

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

    Asst. Prof. Ratchakrit Srikuea 
    Email : ratchakrit.sri@mahidol.ac.th
    Room B502/1, B. Building, Floor 5, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel
: 0 2201 5518 Fax: 0 2354 7154
 

Program Secretary

    Assoc. Prof. Tepmanas Bupha-Intr 
    Email : tepmanas.bup@mahidol.ac.th
    Room B.504, B Building, Floor 5, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel
: 0 2201 5503 Fax: 0 2354 7154 

Program Coordinator

    Miss Ummara Muang-ngam 
    Email : ummara.mua@mahidol.ac.th
    Room Pr.404, Pr. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel
: 0 2201 5611 Fax: 0 2354 7154


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th