เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2108DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

A candidate in Ph.D. Program plan 1.1
1.Hold a Master degree in Pharmacology or related fields in Biomedical Science
2.The GPA not less than 3.5 or equivalent 
3.Candidates who have working experience in Pharmacological research and related fields for at least 2 years  
4.Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
5.Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies 

A candidate in Ph.D. Program plan 2.1
1.Hold a Master degree in Pharmacology or related fields in Biomedical Science
2.The GPA not less than 3.5 or equivalent 
3.Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4.Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies

A candidate in Ph.D. Program plan 2.2
1. Hold a Bachelor degree in Science such as Chemistry, Biology, Biochemistry, Biotechnology, Nurse, Medical Technology and Public Health or related fields 
2.Hold a Bachelor degree in Doctor of Medicine , Doctor of Dentistry, Doctor of Pharmacy or Doctor of Veterinary Medicine
3.The GPA not less than 3.5 or equivalent
4.Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
5.Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาBasic Pharmacology

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 14.30-16.30 น. Pr 501 ชั้น 5 ตึกปรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
Plan 2.1           
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2           
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Non Type Subject Credit
   For students with Master's degree
SCPM682 : PHD SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
Dissertation Credit
SCPM898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPM501 : EXPERIMENTAL METHODS IN PHARMACOLOGY 1
SCPM502 : PRINCIPLES OF DRUG ACTION 2
SCPM511 : MOLECULAR AND CELLULAR SCIENCE IN PHARMACOLOGY 2
SCPM512 : SYSTEM BIOLOGICAL BASIS FOR PHARMACOLOGY 2
SCPM521 : SYSTEMIC PHARMACOLOGY I 3
SCPM522 : SYSTEMIC PHARMACOLOGY II 2
SCPM616 : ANALYSIS AND WRITING OF PHARMACOLOGICAL RESEARCH LITERATURE 1
SCPM617 : ADVANCED IN RESEARCH AND INNOVATION IN PHARMACOLOGY 3
SCPM682 : PHD SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
   For students with Master's degree
SCPM616 : ANALYSIS AND WRITING OF PHARMACOLOGICAL RESEARCH LITERATURE 1
SCPM617 : ADVANCED IN RESEARCH AND INNOVATION IN PHARMACOLOGY 3
SCPM682 : PHD SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCID520 : PEDAGOGY AND INNOVATION IN SCIENCE EDUCATION 2
SCPM509 : IMMUNOPHARMACOLOGY 1
SCPM510 : PHARMACOGENOMICS 1
SCPM601 : CLINICAL CONCEPTS IN PHARMACOLOGY 2
   For students with Master's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCID520 : PEDAGOGY AND INNOVATION IN SCIENCE EDUCATION 2
SCPM509 : IMMUNOPHARMACOLOGY 1
SCPM510 : PHARMACOGENOMICS 1
SCPM601 : CLINICAL CONCEPTS IN PHARMACOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPM799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCPM699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านเภสัชวิทยาในสถาบันอุดมศึกษา
-  นักวิจัยด้านเภสัชวิทยาในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
-  นักวิชาการด้านเภสัชวิทยาในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
-  ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านเภสัชวิทยา
-  ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมผลิตยา

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

1.  Mahidol Postgraduate Partial Scholarship

2. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Noppawan Phumala Morales

Email: noppawan.phu@mahidol.ac.th

Room B510A, Department of Pharmacology

Faculty of Science, Rama 6 Road

Tel 0 2201-5507

Program Secretary

Assoc. Prof. Nattinee Jantaratnotai

Email: nattinee.jan@mahidol.ac.th

Department of Pharmacology,

Faculty of Science, Rama 6 Road

Program Coordinator

Ms. Suprapha Sriphrachan

Email: suprapha.sri@mahidol.ac.th

Department of Pharmacology,

Faculty of Science, Rama 6 Road

Tel: +662 201 5641-2 Fax:+662 354 7157

 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th