เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2107MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

1. hold a Bachelor's Degree or equivalent in Biological Science or related in Doctor of Medicine,
Veterinary Science, Pharmacy, Dentistry, and Medical Technology from the Institute where be
approved by Office of the Higher Education Commission, with a grade point average of at least
2.50;
2. fulfil the entry requirements of the Faculty of Graduate Studies.
;3. Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee
under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 10.00-12.00 ห้อง Pr101 ตึกพรีคลีนิก ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Elective Courses not less than 9            Credits
Total not less than 36            Credits
Required Courses 15            Credits
Thesis 12            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPA501 : GENERAL PATHOLOGY 2
SCPA502 : SYSTEMIC PATHOLOGY 2
SCPA605 : ESSENTIAL PATHOBIOLOGY 2
SCPA610 : CELLULAR PATHOLOGY 2
SCPA611 : SEMINAR IN PATHOBIOLOGY I 1
SCPA612 : SEMINAR IN PATHOBIOLOGY II 1
SCPA613 : RESEARCH ROTATION IN PATHOBIOLOGY 1
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCPA602 : ANATOMICAL BASIS FOR PATHOLOGICAL STUDY 2
SCPA603 : HISTOPATHOLOGICAL TECHNIQUES FOR ROUTINE AND RESEARCH 2
SCPA604 : CLINICAL PATHOLOGY 2
SCPA606 : SELECTED TOPIC IN PATHOBIOLOGY 2
SCPA607 : PATHOBIOLOGY AND MECHANISMS OF CANCER 2
SCPA608 : NUTRITION PATHOLOGY 2
Thesis Credit
SCPA698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

After MS.c. graduation, the student has several job options in private, governmental and academic
sectors for a professional career in the field of pathobiology and related medical sciences as the
researcher, scientist or medical scientist

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

1. ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระยะเวลา 1 ปี ราย ละเอียดตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์

2. ทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 รายละเอียดตามประกาศของคณะ วิทยาศาสตร์

3. ทุนผู้ช่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะนักศึกษาที่สอบมีผล ผ่าน โครงร่างวิทยานิพนธ์ ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์

4. ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

5. ทุน 60 ปี ครองราชสมบัติ ประเภทบางส่วน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Dr. Pornthip Chaichompoo

Department of Pathobiology,

Faculty of Science

Tel: 0 2201 5577 Fax: 0 2354 7158

Email: pornthip.chh@mahidol.ac.th

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Amornrat Naranuntarat Jensen 

Department of Pathobiology,

Faculty of Science

Tel: 0 2201 5577 Fax: 0 2354 7158

Email: amornrat.nar@mahidol.ac.th

Program Coordinator

Ms. Athisri Sitthipunya

Department of Pathobiology,

Faculty of Science

Tel: 0 2201 5550 Fax: 0 2354 7158

Email: sthisri.sit@mahidol.ac.th


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th