เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2107DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Plan 1
1. hold a Master's degree in Pathobiology, Pharmacy, Microbiology, Biology, Medical Technology
or equivalent in Biological Science from the Institute where be approved by Office of the Higher
Education Commission, with a minimum grade point average of 3.50;
2. having carrier experience or research work published, at least 1 article within 5 years, in
international or national peer-reviewed journals where a student name must be the first author or
correspondence. When a student is the second author, he/she must share contribution equal to or
more than the first author's.
3. fulfil the entry requirements of the Faculty of Graduate Studies;
4. exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee under 
exceptional circumstances.

Plan 2
1. hold a Bachelor's degree or expect soon to receive a Bachelor's degree equivalent in Biological
Science or related in Doctor of Medicine, Veterinary Science, Pharmacy, Dentistry, and Medical
Technology from the Institute where be approved by Office of the Higher Education Commission,
with a minimum grade point average of 3.25; or
2. hold a Master's degree in Pathobiology, Pharmacy, Microbiology, Biology, Medical Technology
or related field from the institute which approved by Office of the Higher Education Commission,
with a minimum grade point average of 3.50;
3. students who are studying in Master's program in Pathobiology can change student status to a
Doctoral student provided that they have already taken and passed course work at the Master's
degree level no less than 2/3 of the number of credits of the required courses and have received 
a GPA of no less than 3.50 with approvals from the Master's Program Committee and the Doctoral
Program Committee as well as the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
4. fulfil the entry requirements of the Faculty of Graduate Studies;
5. exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee under 
exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กทม10400 ห้อง Pr101 ชั้น1 ตึกพรีคลินิค
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Plan 2
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCPA898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPA501 : GENERAL PATHOLOGY 2
SCPA502 : SYSTEMIC PATHOLOGY 2
SCPA605 : ESSENTIAL PATHOBIOLOGY 2
SCPA610 : CELLULAR PATHOLOGY 2
SCPA613 : RESEARCH ROTATION IN PATHOBIOLOGY 1
SCPA615 : SEMINAR IN ADVANCED PATHOBIOLOGY II 1
   For students with Master's degree
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCPA614 : SEMINAR IN ADVANCED PATHOBIOLOGY I 1
SCPA615 : SEMINAR IN ADVANCED PATHOBIOLOGY II 1
SCPA616 : CURRENT RESEARCH IN PATHOBIOLOGY 2
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCPA603 : HISTOPATHOLOGICAL TECHNIQUES FOR ROUTINE AND RESEARCH 2
SCPA604 : CLINICAL PATHOLOGY 2
SCPA606 : SELECTED TOPIC IN PATHOBIOLOGY 2
SCPA607 : PATHOBIOLOGY AND MECHANISMS OF CANCER 2
SCPA608 : NUTRITION PATHOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPA799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCPA699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

After Ph.D. graduation, the student has several job options in private, government and academic
sectors for a professional career in the field of pathobiology and related medical sciences as the
researcher, scientist or medical scientist

9. Additional Information

ไม่มี

10. Details of Scholarship

-The Royal Golden Jubilee (RGJ)
-Institutional Strengthening Program
-Scholarships for International Graduate Students
-Teaching Assistantship
-Research and Researcher for Industries (RRi)
-etc

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Associate Professor Dr. Wannee Jiraungkoorskul
Ph.D. Program Director
Room Pr105, Preclinic Building, Department of Pathobiology
Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand
Phone : (662) 201-5550, 354-7158 Fax : (662) 354-7158
e-mail : wannee.jir@mahidol.ac.th

Program Secretary

Ms. Athisri Sitthipunya

Department of Pathobiology,

Faculty of Science, Mahidol University

272 Rama VI Road, Phayathai

Ratchathewi, Bangkok 10400, THAILAND

Program Coordinator

Ms. Athisri Sitthipunya
Department of Pathobiology,
Faculty of Science, Mahidol University
272 Rama VI Road, Phayathai
Ratchathewi, Bangkok 10400, THAILAND
Tel: 662-201-5550, 662-201-5551
Fax: 662-354-7158
Email: athisri.sit@mahidol.ac.th


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th