เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2106MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

1. Have completed a bachelor’s degree in biology or in related fields such as microbiology, bioscience, zoology, botany and environmental science

2. Have a grade point average of at least 2.5

3. Applicant who is not a native speaker must submit an official certificate of English proficiency test with score above the minimum admission requirement:

IELTS - at least 3; TOEFL INTERNET-BASED - at least 32; TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400; or MU GRAD TEST (Computer based) - at least 36

Important Notes: English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date. For further information on MU English proficiency test, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Graduate School

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.30 ถึง 12.00 น. ห้องN416 ชั้น 4 อาคาร N คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCBI524 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND MANAGEMENT 3
SCBI611 : RESEARCH TECHNIQUES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 2
SCBI619 : ENVIRONMENTAL SCIENCE 3
SCBI645 : RESEARCH SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 1
SCBI646 : ADVANCED RESEARCH SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
Elective Courses Credit
   
SCBI505 : POPULATION AND COMMUNITY ECOLOGY 3
SCBI511 : BIOGEOGRAPHY 3
SCBI519 : MICROBIAL ECOLOGY 3
SCBI530 : CONSERVATION BIOLOGY 3
SCBI539 : TECHNIQUES IN ECOLOGY AND CONSERVATION 2
SCBI577 : HOST-MICROBE INTERACTIONS 3
   
SCBI518 : ENVIRONMENTAL AQUATIC TOXICOLOGY 3
SCBI520 : CLIMATE CHANGE BIOLOGY 3
SCBI584 : PLANT RESPONSES TO ENVIRONMENTAL STRESSES 3
SCBI621 : ENVIRONMENTAL POLLUTION 3
SCID505 : SYSTEMATIC ECOLOGY AND DISEASE EMERGENCE 3
   
SCBI525 : MOLECULAR APPROACHES TO PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 2
SCBI624 : HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 3
SCBI625 : BIOREMEDIATION 3
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
   
SCBI612 : SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 2
SCBI613 : CURRENT TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
Thesis Credit
SCBI698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิจัยด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมประจำสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
-  นักวิชาการทางด้านชีววิทยาสภาวะแวดล้อมประจำสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

Exact date and time of interview (in English) may change -- candidates will be informed prior to the interview.

For more information about the department and graduate program, please visit: http://biology.sc.mahidol.ac.th/ or contact the program director

10. Details of Scholarship

1. Institutional Strengthening Program (candidates must have GPA of at least 3.0)

2. Teaching assistantship

3. Research assistantship (availability is subjected to research fund of individual staff)

4. (For international student only) Scholarship for Human Development in Science & Technology in the Remembrance of Late King Rama IX of Thailand -- for more information, visit http://www.sc.mahidol.ac.th/IC/Late%20king%20Rama%209_Scholarship/Final/KingRama9_%20Fund.pdf
 

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Metha Meetam

Email: metha.mee@mahidol.ac.th

Department of Biology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 02-201-5476

Program Secretary

Dr. Chalita Kongrit

Email: chalita.kon@mahidol.ac.th

Department of Biology

Faculty of Science, Mahidol University

Program Coordinator

Ms. Chomchay Sungmek

Email: chomchay.sun@mahidol.ac.th

Department of Biology, 4th fl., N Building

Faculty of Science, Mahidol University (Payathai campus)

Tel: 02-201-5254


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th