เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2105MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 25

1. Admission Requirements

1. Applicants must hold, or expect to hold before enrollment, a bachelor’s degree in any area of science or a bachelor’s degree in clinical and health sciences.  Applicants from institutions outside Thailand must hold the equivalent of a Thai bachelor’s degree from a college or university recognized by Office of the Higher Education Commission.

2. Applicants must have an undergraduate GPA of at least 2.50 on a 4.0 point scale.

3. Applicants must meet the minimum English language proficiency requirement of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

4. Applicants whose credentials differ from above requirement could apply to the program if the permission is granted by the Administrative Program Committee in concurrence with the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English proficiency score for admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English proficiency score for graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9:00-12:00 Room Pr301, Floor 3, Pre-clinic building Faculty of Science, Mahidol University (Phyathai Campus)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCBC603 : ADVANCED BIOCHEMISTRY LABORATORY 2
SCBC604 : BIOCHEMISTRY SEMINAR I 1
SCBC606 : BIOCHEMISTRY SEMINAR II 1
SCBC619 : INTEGRATED SKILLS IN BIOCHEMICAL RESEARCH 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   
SCBC609 : STRUCTURE AND MECHANISM OF ENZYMES 2
SCBC610 : MODERN METABOLISM 2
SCBC612 : FUNCTIONAL GENETICS AND GENOMIC 2
Elective Courses Credit
SCBC618 : STEM CELL AND CANCER BIOSCIENCE 3
SCBT602 : GENE REGULATION 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
Thesis Credit
SCBC698 : THESIS 12

Plan B

Elective Courses Credit
SCBC617 : BIOINFORMATICS AND MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 2

8. Job Option after Graduation

-  นักวิทยาศาสตร์ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
-  ผู้ช่วยนักวิจัยด้านชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
-  นักวิชาการด้านชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
-  นักวิเคราะห์ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

1) 2019 Mahidol Postgraduate Scholarship (for international students only)

2) Faculty of Graduate Studies Mahidol University Educational Scholarship in Honor of the 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ (for Thai students only)

3) Scholarship for Young Scientist (ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่) from the Faculty of Science, Mahidol University

4) Scholarship for Human Resource Development in Science & Technology in Remembrance of Late King Rama IX of Thailand (for international students only)

For more information, please visit
http://www.grad.mahidol.ac.th/en/scholarships/
http://science.mahidol.ac.th/scholarships.php
Or contact the program director Asst. Prof. Danaya Pakotiprapha (danaya.pak@mahidol.ac.th) or program secretary Asst. Prof. Varodom Charoensawan (varodom.cha@mahidol.ac.th)

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Danaya Pakotiprapha
Email : danaya.pak@mahidol.ac.th

Room K424, Chalermprakiet Building, Floor 4, 
Department of Biochemistry
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5861 Fax: 0 2201 5843

Program Secretary

Asst. Prof. Varodom Charoensawan
Email : varodom.cha@mahidol.ac.th

Room B312, Biology Building, Floor 3, 
Department of Biochemistry
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5454 Fax: 0 2354 7174

Program Coordinator

Miss Kritsadapan Takkrathok
Email : kritsadapan.tak@mahidol.ac.th

Room Pr306, Pre-Clinic Building, Floor 3, 
Department of Biochemistry
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5600 Fax: 0 2354 7174


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th