เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2104MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

1. Receive a bachelor degree in Science such as Microbiology, Biology, Biochemistry, Biotechnology, Medical technology,Public Health, Chemistry, Food Science, Vetenary, Medicine, Dentistry, Pharmacology, Biological science etc or equivalence
2. Have an average GPA of at least 2.50

3. Have an English proficiency test with score above the minimum admission requirement of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. 
4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances in concurrence with the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ห้อง PR611 อาคาร PR คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCMI514 : IMMUNOLOGY 1
SCMI518 : MICROBIOLOGY 3
SCMI615 : CURRENT TOPICS IN IMMUNOLOGY 3
SCMI616 : CURRENT TOPICS IN BACTERIOLOGY AND MYCOLOGY 3
SCMI617 : CURRENT TOPICS IN VIROLOGY 3
SCMI618 : CURRENT TOPICS IN PARASITOLOGY 3
SCMI624 : SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 1
SCMI625 : MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY SEMINAR 1
SCMI626 : SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY II 1
SCMI627 : MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY SEMINAR II 1
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCMI511 : MOLECULAR MICROBIOLOGY 3
SCMI512 : MOLECULAR SEQUENCE ANALYSIS 2
SCMI519 : TECHNIQUES IN MICROBIOLOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEARCH 1
Thesis Credit
SCMI698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการในสาขาจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
-  นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ทางด้านจุลินทรีย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ทุนผู้ช่วยสอน

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Padungsri Dubbs

E-mail: padungsri.vic@mahidol.edu

Room PR606, PR Building, Floor 6, Department of Microbiology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5673 Fax: 0 2644 5411

Program Secretary

Lect.Dr. Radeekorn Akkarawongsapat

E-mail: radeekorn.akk@mahidol.ac.th

Room B604, B Building, Floor 6, Department of Microbiology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5520 Fax: 0 2644 5411

Program Coordinator

Ms. Supakanya Petcharawan

E-mail: supakanya.pet@mahidol.ac.th

Room PR606, PR Building, Floor 6, Department of Microbiology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5673 Fax: 0 2644 5411


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th