เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2101MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

    1. The candidate must hold Bachelor of Science or any equivalent degree with GPA not less than 2.50 out of 4
    2. English proficiency test passed the criteria by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
    3. Any exceptions to the above-mentioned requirements may be made by Programme Committee and approved by Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ห้อง AN 202 ตึก AN 1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCAN502 : STRUCTURAL NEUROBIOLOGY 3
SCAN521 : HUMAN GROSS ANATOMY DISSECTION 2
SCAN522 : STRUCTURAL BIOLOGY OF CELL AND TISSUES 3
SCAN523 : STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF HUMAN BODY 3
SCAN613 : SEMINAR IN ANATOMY AND STRUCTUREAL BIOLOGY I 1
SCAN614 : SEMINAR IN ANATOMY AND STRUCTUREAL BIOLOGY II 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
Elective Courses Credit
SCAN620 : SELECTED TOPICS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 1
SCAN621 : ESSENTIAL TOPICS IN INTEGRATIVE DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1
SCAN622 : HUMAN EMBRYONIC DEVELOPMENT 2
SCAN623 : SELECTED TOPICS IN MEDICAL AND DEVELOPMENTAL GENETICS 1
SCBT502 : RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID531 : MICROCOMPUTER APPLICATIONS 3
SCID532 : COMPUTER PROGRAMMING 3
SCID533 : WORD PROCESSING AND PRESENTATION APPLICATIONS FOR RESEARCH 1
SCID534 : SPREAD SHEET APPLICATIONS FOR RESEARCH 1
SCID535 : DATABASE MANAGEMENT FOR RESEARCH 1
Thesis Credit
SCAN698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Expert in the field of anatomy and structural biology
-  Researcher in the field of anatomy and structural biology in governmental or private institutes
-  Researcher in the field of biomedical science in governmental or private institutes
-  Scientist in the field of anatomy universities

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Kanokpan Wongprasert

e-mail: kanokpan.won@mahidol.ac.th

Tel. 02-201 5412 Fax. 02-354 7168

Program Secretary

Assist. Prof. Rapeepun Vanichviriyakit

e-mail: rapeepun.van@mahidol.ac.th

Tel. 02-201 5873 Fax. 02-354 7168

Program Coordinator

Mrs. Waraporn Bunphet

e-mail: waraporn.bun@mahidol.ac.th

Tel. 02-201 5447 Fax. 02-354 7168


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th