เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2042MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOINFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

  • Applicants must hold, or undertake the final semester of a bachelor's degree biology, biochemistry, microbiology, pharmaceutical science, computer science, or another relevant field from an academic institute recognized by the Thailand Higher Education Commission.
  • Applicants should receive a cumulative GPA of at least 2.50
  • Submit a certificate of English proficiency with minimum admission scores: at least  5 - IELTS/ at least 54 -TOEFL-IBT/ at least 480 - TOEFL ITP/ at least 60 - MU GRAD TEST (computer based) 
  • The applicants with qualification other than criteria could be considered to apply as determined by the program chair and the Dean of Faculty of Graduate studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 205 อาคารศูนย์วิจัทางการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 11            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 37            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
SIRE507 : FUNDAMENTAL COMPUTER SCIENCE FOR BIOLOGIST 1
SIRE508 : FUNDAMENTAL GENETICS FOR COMPUTER SCIENTIST 1
Required Courses Credit
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SIRE503 : MEDICAL BIOINFORMATICS 3
SIRE504 : PROGRAMMING IN BIOINFORMATICS 3
SIRE505 : MEDICAL GENETICS 2
SIRE506 : DESIGN AND ANALYSIS IN GENETIC STUDIES OF HUMAN DISEASES 3
SIRE509 : SEMINAR IN MEDICAL BIOINFORMATICS I 1
SIRE510 : SEMINAR IN MEDICAL BIOINFORMATICS II 1
Elective Courses Credit
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
ITCS503 : DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3
ITCS628 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
ITCS654 : PARALLEL COMPUTATION 3
SIAN506 : HUMAN GENETICS 2
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIBC604 : STATISTICS IN MEDICAL GENETICS 1
SIID502 : PERSONALIZED MEDICINE 3
SIIM612 : DIAGNOSTIC IMMUNOLOGY 3
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
Thesis Credit
SIRE698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงานด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์
-  นักวิจัยด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

  1. ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 1: http://www.sirirajgrad.com/ทุนการศึกษา/
  2. Siriraj Graduate Scholarships for Neighboring Country: http://www.sirirajgrad.com/en/scholarship/
  3. 2019 Mahidol Postgraduate Scholarships for Graduate International Students

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Bhoom Suktitipat

Email : bhoom.suk@mahidol.edu

Room 205, SiMR Building, Floor 2, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 

Tel:  (+66) 02-419-9146 (office), (+66) 02-419-7581 (admin)

 

Program Secretary

Assoc. Prof. Prapat Suriyaphol

Email : prapat.sur@mahidol.ac.th

Room 205, SiMR Building, Floor 2, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 

Tel: +66 (0)2-419-7000 ext. 92810

Program Coordinator

Ms.Naruemon Kaenthongdaeng

Email : naruemon.medbif@gmail.com

Room 205, SiMR Building, Floor 2, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 

Tel: +66 (0)2-419-7000 ext. 92810


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th