เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2041DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL ANATOMY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 4

1. Admission Requirements

type 2.1 For postgraduate with  Master's degree and enrolls for Doctoral degree
(1) Postgraduates of  Master's degree in scientific disciplines such as Sciences,  Medical Science,
Physical Therapy, Sports Science, Nursing, etc., from the institution which is approved by the 
Commission on Higher Education and with the  average grade point of at least 3.5
(2) Addition to the above qualifying criteria, the applicant may be able to enroll under the discretion
of the Program Director and Dean of the Graduate School
2. type 2.2  For undergraduate with Bachelor degree and enrolls for Doctoral degree
(1) Graduated or are studying in the final year of an undergraduate program in Medicine, Dentistry,
Veterinary Medicine, Pharmacy, Sciences, Physical Therapy or related disciplines from the institute
which is approved by the Commission for Higher Education and with the  average grade point of at
least 3.5


(2)    evince the potential to do research in Sciences and Anatomy
(3)    In addition to the above qualifying criteria, applicant may be able to enroll under the discretion of the Program Director and Dean of the Graduate School  
2. type 2.2  
For undergraduate with Bachelor degree and enrolls for Doctoral degree
(1)    Graduated or are studying in the final year of an undergraduate program in Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine, Pharmacy, Sciences, Physical Therapy or related disciplines from the institute which is approved by the Commission for Higher Education and with the  average grade point of at least 3.5
(2)    evince the potential to do research in Sciences and Anatomy
(3)    In addition to the above qualifying criteria, applicant may be able to enroll under the discretion of the Program Director and Dean of the Graduate School  
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชากายวิภาคศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. ห้อง 711 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาคารศรีสวารินทิราชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ วังหลัง บางกอกน้อย 10700
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

For students with Master's Degree
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree
Required Courses 22            Credits
Elective Courses not less than 2            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIAN603 : DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1
SIAN604 : NEUROSCIENCE 2
SIAN605 : CELL AND TISSUE 3
SIAN606 : HUMAN ANATOMY I 4
SIAN607 : HUMAN ANATOMY II 4
SIAN608 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY I 1
SIAN609 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY II 1
SIAN610 : PROFESSIONAL SKILLS AND TEACHING IN ANATOMY 1
SIAN614 : CLINICAL ANATOMY 2
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIAN608 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY I 1
SIAN609 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY II 1
SIAN610 : PROFESSIONAL SKILLS AND TEACHING IN ANATOMY 1
SIAN614 : CLINICAL ANATOMY 2
SIAN617 : CURRENT TOPICS IN ANATOMY 1
Elective Courses Credit
SIAN611 : ADVANCED HUMAN GENETICS 2
SIAN612 : LABORATORY TECHNIQUES IN MEDICAL SCIENCES 2
SIAN613 : BIOMECHANICS 2
SIAN615 : ADVANCED NEUROANATOMY AND NEUROPATHOLOGY 2
SIAN616 : HISTOPATHOLOGY 2
SIRE501 : STATISTICS 3
SIRE502 : RESEARCH METHODOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIAN799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIAN699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

- expert anatomist and medical anatomist in higher education
- researcher in applied anatomy, medical anatomy and health sciences
- higher education personnel

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc Prof. Dr.Sitha Piyaselakul

sitha.piy@mahidol.edu

room 716 Srisavarinthira building, floor 7, Department of Anatomy,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Tel 024198596 Fax 024198523

Program Secretary

Dr. Apichaya Niyomchan

niyomchan_alp@hotmail.com

room 708 Srisavarinthira building, floor 7, Department of Anatomy,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Tel 024195170 Fax 024198523

Program Coordinator

Mr Mayu Soh Waema

Email: soh_5401@hotmail.com

room 701 Srisavarinthira building, floor 7, Department of Anatomy,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Tel 024199209 Fax 024198523


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th