เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2039DS00

DOCTOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก
 • ระดับ ปริญญาเอก
  คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th
  จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีใบอนุญาต
  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญา
  โทสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับเกียรตินิยมสำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการ ศึกษาระดับ
  ปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  ๓.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

  เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400  

  เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 500  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. วิธีการคัดเลือก

  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
  - สอบสัมภาษณ์

  4. กำหนดการสอบคัดเลือก

  กำหนดการสอบข้อเขียน
  วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
  เวลา: เวลา 8:00-13:00 น. ห้องบรรยายเกตุสิงห์ (1306) สถานการแพทย์แผนไทยยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
   
   มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - วิชาความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (พื้นฐานปรีคลินิกและคลินิก)

  - วิชาความรู้การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ์)

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 8-16 น. ห้องตักสิลา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช อาคารปิยมหาราชการรุณย์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. หลักฐานการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

  1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
  ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
  3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
  - หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  - ใบประกอบวิชาชีพ


  ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

  6. วิธีการรับสมัคร

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  นักศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 78            หน่วยกิต
  สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 78            หน่วยกิต
  นักศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท
  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
  ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
  ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
  ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
  ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
  ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
  ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
  ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
  ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
  ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
  ศรพท๗๖๖ : การสืบค้นความรู้การแพทย์แผนไทย 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
  ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
  ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
  ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
  ศรพท๗๐๙ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
  ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
  ศรพท๗๖๖ : การสืบค้นความรู้การแพทย์แผนไทย 3
  ศรพท๗๖๘ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ศรพท๗๐๙ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
  ศรพท๗๖๘ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
  ศรพท๗๑๑ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 3
  ศรพท๗๑๒ : การควบคุมคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3
  ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
  ศรพท๗๖๙ : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักวิชาการ 3
  ศรพท๗๗๐ : การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับนักวิชาการ 3
  ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
  ศรพท๗๑๑ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 3
  ศรพท๗๑๒ : การควบคุมคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3
  ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
  ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
  ศรพท๗๖๙ : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักวิชาการ 3
  ศรพท๗๗๐ : การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับนักวิชาการ 3
  ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  ศรพท๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ศรพท๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์แผนไทย อาจารย์
  ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  9. รายละเอียดอื่นๆ

  -

  10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  -

  11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  12. ข้อมูลติดต่อ

  ประธานหลักสูตร

  รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

  E-mail : Pravit.auk@mahidol.ac.th

  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  โทร.02-4198824-5 โทรสาร 02-4198818

  เลขานุการหลักสูตร

  อ.ดร.สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร

  E-mail : Suksalin.boo@mahidol.edu

  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  โทร.024198824-5 โทรสาร 02-4198818

  ผู้ประสานงานหลักสูตร

  นส.พรพิมล ชาญจิตร

  E-mail : Pronpimon.chj@mahidol.edu

  โทร.02-4198824-5 โทรสาร 02-4198818


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th