เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2032DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

1.    A candidate must:

For Plan 1
For the applicant who holds bachelor’s degree,
1.1.    have a grade point average of at least 3.25;
1.2.    hold a bachelor’s degree in Veterinary Medicine, Dentistry, Medicine, Pharmacy, Sciences of various majors from an institution recognized by Mahidol University AND is currently in or finished the Field Epidemiology Training Program (FETP) of the Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health OR is currently under the Subspecialty Board of Infectious Diseases training and seeking the dual-degree in Medical Microbiology. The course director of both programs has to agree upon the applicant’s application

For the applicant who holds master’s degree,
1.1.    have a grade point average of at least 3.25;
1.2.    be a physician who holds a Diploma of Subspecialty Board of Infectious Diseases or the Diploma of Subspecialty Board of Clinical Pathology; or hold a Master’s degree of the microbiology-related major from an institution recognized by Mahidol University AND/OR with at least five years of experience in microbiology field AND is the first or corresponding author of at least one non-thesis publication in the peer review international journal
    
For Plan 2
For the applicant who holds bachelor’s degree,
1.1.    have a grade point average of at least 3.5 (candidates with a lower GPA may be eligible with the permission of the Program Committee);
1.2.    hold or be pursuing a bachelor’s degree (in the last semester) in Microbiology, Biology, Biochemistry, Botany, Genetics, Biotechnology, Medical Technology, Pharmacy, Dentistry, Veterinary Medicine, Medicine or other related fields from an institution recognized by Mahidol University

For the applicant who holds master’s degree,
1.1.    have a grade point average of at least 3.5 (candidates with a lower GPA may be eligible with the permission of the Program Committee);
1.2.    hold or be pursuing a master’s degree (in the last semester) in microbiology or other related fields from an institution recognized by Mahidol University

For the master’s degree trainee who wish to be transferred into the doctoral program must be granted by the course director and have a grade point average of at least 3.5 and,

2.    Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
•    IELTS   - at least 3
•    TOEFL INTERNET BASED - at least 32  
•    TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400
            Important Notes:
-    English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
-    Application without submitting a valid English certificate will NOT be considered.

3.    Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ห้อง ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 5 ตึกจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- at least 2 recommendation letters

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Plan 1 .2 For students with Bachelor
Dissertation 72            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 16            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIMI899 : DISSERTATION 72
   For students with Master's degree
SIMI898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   For students with Master's degree
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIMI501 : PRINCIPLE OF MEDICAL BACTERIOLOGY AND MYCOLOGY 2
SIMI502 : PRINCIPLE OF MEDICAL VIROLOGY 1
SIMI503 : PATHOGENIC MICROBES 1
Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIMI501 : PRINCIPLE OF MEDICAL BACTERIOLOGY AND MYCOLOGY 2
SIMI502 : PRINCIPLE OF MEDICAL VIROLOGY 1
SIMI503 : PATHOGENIC MICROBES 1
SIMI607 : ADVANCED MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI608 : CRITICAL APPRAISAL AND APPLICATION OF RESEARCH IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI611 : MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI690 : DOCTORAL SEMINAR IN MOLECULAR AND MEDICAL MICROBIOLOGY 3
   For students with Master's degree
SIMI608 : CRITICAL APPRAISAL AND APPLICATION OF RESEARCH IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI690 : DOCTORAL SEMINAR IN MOLECULAR AND MEDICAL MICROBIOLOGY 3
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIID503 : RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE 2
SIID505 : STATISTICS FOR BIOMEDICINE 2
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIMI504 : RESEARCH METHODOLOGY IN DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 1
SIMI510 : PATHOGENESIS OF INFECTIOUS DISEASES 2
SIMI514 : HIV/AIDS : MOLECULAR VIROLOGY & IMMUNOLOGY& CELL BIOLOGY 3
SIMI609 : ADVANCED DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 3
SIMI616 : DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 3
SIMI618 : ADVANCED MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI619 : VACCINE SCIENCES 2
SIMI620 : MOLECULAR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 2
SIMI621 : CLINICAL CORRELATION IN DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 3
   For students with Master's degree
SIMI514 : HIV/AIDS : MOLECULAR VIROLOGY & IMMUNOLOGY& CELL BIOLOGY 3
SIMI616 : DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 3
SIMI618 : ADVANCED MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI619 : VACCINE SCIENCES 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIMI799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SIMI699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุลในการปฏิบัติงาน
-  ผู้จัดการ หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อก่อโรค  
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล	
-  อาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา เช่น นักวิเคราะห์โครงงานวิจัย เป็นต้น

9. Additional Information

Please visit http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/microbiology/microbiology_educate.asp for the detail of application including the required document.

10. Details of Scholarship

Siriraj Graduate Scholarship

Siriraj Graduate Scholarship for Neighboring Country (for international student)

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assist. Prof. Dr. Iyarit Thaipisuttikul
    Email : iyarit.tha@mahidol.ac.th

    Microbiology Building, Floor 5, Department of Microbiology,
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
    Tel: 0 2419 7069 Fax: 0 2418 4148 

Program Secretary

Lect. Dr. Kamol Suwannakarn
    Email : kamol.suw@mahidol.ac.th

    Microbiology Building, Floor 5, Department of Microbiology,
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
    Tel: 0 2419 7069 Fax: 0 2418 4148 

Program Coordinator

Ms. Pungjai Chuasrisakul
    Email : pungjai.cho@mahidol.ac.th

    Microbiology Building, Floor 5, Department of Microbiology,
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
    Tel: 0 2419 7069 Fax: 0 2418 4148 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th