เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2030MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

1. Students must hold a Bachelor degree or currently enrolled in the botany, 
    biology, biochemistry,  dentistry, medicine, pharmaceutical science or veterinary medicine 
2. Student should receive a cumulative GPA of at least 2.70 
3. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under 
    exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00-15.30 น. อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12 ห้อง 1212 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Core Courses 3            Credits
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Core Courses Credit
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Required Courses Credit
   MEDICAL PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM605 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACOLOGY 3
SIPM606 : CURRENT TOPICS IN PHARMACOLOGY 3
   SYSTEMS PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM605 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACOLOGY 3
SIPM606 : CURRENT TOPICS IN PHARMACOLOGY 3
Elective Courses Credit
EGBE518 : ENGINEERING MATHEMATICS FOR RESEARCH 3
EGBE551 : COMPUTATIONAL METHODS FOR BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE616 : OPTIMIZATION METHODS 3
EGBE623 : PATTERN RECOGNITION 3
EGBE631 : ADVANCED DRUG DELIVERY 3
ITCS503 : DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3
ITCS628 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
ITCS654 : PARALLEL COMPUTATION 3
SIBC604 : STATISTICS IN MEDICAL GENETICS 1
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SIMI611 : MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIPM510 : AUGMENTED COURSE IN CANCER RESEARCH 3
Thesis Credit
SIPM698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-   นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางด้านเภสัชวิทยา
-   งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลที่อาศัยการคำนวณด้วยเทคนิคเชิงระบบ
      และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Associate Professor Uraiwan Panich M.D., Ph.D.

Email: uraiwan.pan@mahidol.ac.th

Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology,

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel: 0 2419 5254

 

Program Secretary

Suvimol Niyomnaitham M.D., MSCE, Ph.D.

Email: suvimol.niy@mahidol.ac.th

Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology,

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel: 0 2419 5249

Somponnat Sampattavanich Ph.D.

Email: somponnat.sam@mahidol.ac.th

Tel: 0 2419 5248

Program Coordinator

Ms.Kanogkwan Sawaengsai

Postgrad co-ordinator

Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 

Tel: 0 2419 9104  Fax: 0 2411 5026

Ms.Phattaraphorn Pumseenil
Postgrad co-ordinator
Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology,
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
Tel: 0 2419 8736  Fax: 0 2411 5026

 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th