เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2030DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1. Students must hold a Bachelor degree in in the Science (botany, biology, biochemistry ,dentistry, medicine, pharmaceutical science ฯ ) or medical of science or veterinary medicine or Engineering receive a cumulative GPA of at least 3.50 or 

2. Student must hold a Master degree in in the science (botany, biology, biochemistry ,dentistry, medicine, pharmaceutical science ฯ ) or medical of science or veterinary medicine or Engineering receive a cumulative GPA of at least 3.50

3. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00-15.30 น. ห้อง 1212 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master's Degree           
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Dissertation 72            Credits
Total not less than 72            Credits
Plan 2
For students with Master's Degree           
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Core Courses 3            Credits
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIPM898 : DISSERTATION 48
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIPM899 : DISSERTATION 72

Plan 2

Core Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Required Courses Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
   MEDICAL PHARMACOLOGY
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   SYSTEMS PHARMACOLOGY
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
   MEDICAL PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   SYSTEMS PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
Elective Courses Credit
EGBE518 : ENGINEERING MATHEMATICS FOR RESEARCH 3
EGBE551 : COMPUTATIONAL METHODS FOR BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE616 : OPTIMIZATION METHODS 3
EGBE623 : PATTERN RECOGNITION 3
EGBE631 : ADVANCED DRUG DELIVERY 3
ITCS503 : DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3
ITCS628 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
ITCS654 : PARALLEL COMPUTATION 3
SIBC604 : STATISTICS IN MEDICAL GENETICS 1
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SIMI611 : MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIPM510 : AUGMENTED COURSE IN CANCER RESEARCH 3
Dissertation Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIPM699 : DISSERTATION 36
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIPM799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงทางด้านเภสัชวิทยา
-  นักวิชาการที่สามารถถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเภสัชวิทยาทางการแพทย์
และเภสัชวิทยาเชิงระบบได้
-  งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่อาศัยการคำนวณด้วยเทคนิค  เชิงระบบ
ขั้นสูงและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Associate Professor Adisak Wongkajornsilp M.D., Ph.D.

Email: adisak.won@mahidol.ac.th

Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel: 0 2419 8573

Program Secretary

Siwanon Jirawatnotai Ph.D.

Email: siwanon.jir@mahidol.ac.th

Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel: 0 2419 5256

Program Coordinator

Ms.Kanogkwan Sawaengsai
Postgrad co-ordinator
Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology,
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
Tel: 0 2419 9104  Fax: 0 2411 5026
 
Ms.Phattaraphorn Pumseenil
Postgrad co-ordinator
Srisavarindira Building, Floor 12, Department of Pharmacology,
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
Tel: 0 2419 8736  Fax: 0 2411 5026

 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th