เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2029MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาฟิสิกส์การแพทย์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-12.00 น. ห้อง 1305 ชั้น 13 ตึกศูนย์โรคหัวใจฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรรส๖๑๐ : ฟิสิกส์การแผ่รังสี 2
ศรรส๖๒๓ : กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์รังสี 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรรส๖๐๔ : ชีววิทยาการแผ่รังสี 2
ศรรส๖๐๖ : การบริการการป้องกันการแผ่รังสี 2
ศรรส๖๒๒ : การประมวลผลภาพการแพทย์ 2
ศรรส๖๒๔ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแผ่รังสี 1
ศรรส๖๒๕ : ฟิสิกส์สุขภาพทางการแพทย์ 1
ศรรส๖๒๙ : ฟิสิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
ศรรส๖๓๔ : ฟิสิกส์ทางรังสีบำบัด 1
ศรรส๖๓๘ : ฟิสิกส์ทางรังสีวิทยาเชิงวินิจฉัย 1
ศรรส๖๔๒ : การปฎิบัติงานทางคลินิก 2
ศรรส๖๕๑ : อุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพในวิทยาศาสตร์รังสี 2
ศรรส๖๕๒ : การวัดปริมาณการแผ่รังสี 1
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรรส๖๐๓ : นิวไคลด์รังสีและสารประกอบทำรอย 2
ศรรส๖๒๗ : รังสีเภสัชกรรม 2
ศรรส๖๓๑ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก 1
ศรรส๖๔๐ : หลักภาพเอ็มอาร์ 2
ศรรส๖๕๓ : การประกันคุณภาพเครื่องมือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
ศรรส๖๕๔ : วิทยามะเร็งด้านการแผ่รังสี 1
ศรรส๖๕๕ : เทคนิคทางรังสีบำบัดขั้นสูง 2
ศรรส๖๕๖ : การฝึกปฏิบัติการทางคลินิกในงานรังสีบำบัด 2
ศรรส๖๕๗ : การวัดปริมาณการแผ่รังสีและการประกันคุณภาพในงานรังสีบำบัด 3
ศรรส๖๕๘ : การประกันคุณภาพการถ่ายภาพด้วยรังสีทางวินิจฉัย 1
ศรรส๖๕๙ : การฝึกปฏิบัติการทางคลินิกในงานรังสีวิทยาวินิจฉัย 2
ศรรส๖๖๐ : เทคนิคชั้นสูงทางรังสีวิทยาเชิงวินิจฉัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรรส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักฟิสิกส์การแพทย์
-  นักฟิสิกส์รังสี
-  นักวิทยาศาสตร์รังสี
-  นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์รังสีด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Assoc. Prof. Nopamon Sritongkul

nopamon.sri@mahidol.ac.th

1309 Her Majesty Cardiac Building, Floor 13, Department of Radiology

Faculty of Medicine, Siriraj Hpspital

Tel 024196249 Fax: 024196220

เลขานุการหลักสูตร

Prof. Pawana Pusuwan

pawanapus@mahidol.ac.th

1201 Her Majesty Cardiac Building, Floor 12, Department of Radiology

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel 024196240 Fax 024196220

ผู้ประสานงานหลักสูตร

Ms. Sirilak Nakcharoen

siriraknak@gmail.com

1301 Her Majesty Building, Floor 13, Department of Radiology

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

024196241 Fax 024196220


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th