เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2026MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

A candidate must:
1. Have got a Bachelor's degree in Medicine, Dentistry, Veterinary medicine, Pharmacy, Science, or related areas or studies in the final year of the Bachelor's degree at mention previously.
2. Have got a cumulative GPA of at least 2.50 in transcript at graduate time or final year.
3. Have English proficiency score taken within 2 years up to the application date for MU with a minimum English score which initially allow candidate to admission to MU.


Exemption from which the above conditions may be granted by the Programme Committee and
the Dean of Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องประชุมดิถี จึงเจริญ ชั้น 13 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIPS509 : MEDICAL PHYSIOLOGY I 3
SIPS510 : MEDICAL PHYSIOLOGY II 3
SIPS520 : SCIENTIFIC ARTICLE ANALYSIS 1
SIPS522 : PRINCIPLES OF PHYSIOLOGICAL EXPERIMENTATION 2
SIPS523 : ADVANCED PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY 2
SIPS525 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY RESEARCH 1
Elective Courses Credit
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2
SIPS519 : LEARNING STYLES AND BRAIN-BASED LEARNING 2
SIPS521 : PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 2
SIPS526 : HUMAN PHYSIOLOGY IN MICROGRAVITY 2
SIPS527 : MOLECULAR BIOLOGICAL LABORATORY METHODS 2
SIPS528 : RESEARCH ROTATION IN MEDICAL PHYSIOLOGY 1
SIPS529 : PHYSIOLOGY OF AGING AND REJUVENATION 2
SIPS552 : APPLIED HUMAN PHYSIOLOGY 2
SIRE502 : RESEARCH METHODOLOGY 2
Thesis Credit
SIPS698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาการแพทย์ในระดับอุดมศึกษา
-  นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9. Additional Information

The researches of this program will emphasize on
1. Cellular electrophysiology: Study of ion channelopathy using heterologous expression systems including stem cells; endothelial ion channels in health, disease, response to herbal extracts and drugs and mechanisms; neurophysiology and patch clamp.
2. Cardiovascular research: Endothelial signaling and dysfunction; vascular smooth muscle contraction; cardiac biomarkers; cardiovascular autonomic function assessment; heart rate variability; baroreflex sensitivity.
3. Endocrine research: Hormones and metabolic disorders; physiology and pathophysiology of type 2 diabetes mellitus including searching for new agents for treatment; functional study of Thai MODY; appetite regulation; obesity; puberty.
4. Gastrointestinal research: Gastrointestinal motility assessment; gastrointestinal hormones.
5. Neuroscience research: Mechanisms of learning and memory; effects of chronic cerebral hypoperfusion on learning and memory; new approach to find a possible cure of memory-afflicted diseases; neuropathic pain and electrical stimulation treatment; discovery of biomarkers in neurological diseases: development of Neuromyelitis Optica diagnostic assay.
6. Renal research: Regulation of water channel in human; urine concentrating mechanism; regulation of membrane transporters in human kidney.
7. Respiratory research: Postnatal airspace development (alveolarization); animal models of emphysema; functional studies of genes implicating significant roles in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma.
8. Nano safety research: Effects of silver nanoparticles on cell proliferation and differentiation.

Additional advantages of the programme
The program has emphasized on physiological researches which can be applied to medical sciences.

10. Details of Scholarship

Details of Scholarships
1. The Siriraj Graduate Scholarships.
2. The Siriraj Graduate Thesis Scholarships.
3. The Graduate Scholarship Program for International Students from Neighboring Countries.
4. The 60th Year supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Sorachai Srisuma, MD, PhD

Email : sorachai.sri@mahidol.ac.th
Room 1321, Srisavarindira Building, Floor 13,

Department of Physiology,
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
Tel: 0 2419 8510, 0 2419 8770 Fax: 0 2411 5009

Program Secretary

Asst. Prof. Narawut Pakaprot, MD, PhD

Email : narawut.pak@mahidol.ac.th
Room 1323, Srisavarindira Building, Floor 13,
Department of Physiology,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Tel: 0 2419 5264, 02 419 8770 Fax: 0 2411 5009

Program Coordinator

Miss Soontaree Meechamnan

Email : tookatigk@hotmail.com
Room 1301, Srisavarindira Building, Floor 13,
Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Mahidol University
Tel: 0 2419 8770 Fax: 0 2411 5009


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th