เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2023MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

A candidate must:
1.    Hold or be pursuing a Bachelor’s degree (in the final year) in Microbiology, Biology, Biochemistry, Botany, Genetics, Biotechnology, Medical Technology, Pharmacy, Dentistry, Veterinary Medicine, Public Health and Medicine or other related field from an institution recognized by Mahidol University;
2.    Have a grade point average of at least 2.50 or 75% (candidates with a lower GPA may be eligible with the permission of the Graduate Committee);
3.    Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score indicated by the Faculty of Graduate Study
            Important Notes:
-    English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
-    Application without submitting a valid English certificate will NOT be considered.
4.    Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under  exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา.13.00 น. ถึง 16.00 น. ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 5 ตึกจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- at least 2 recommendation letters

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SIMI501 : PRINCIPLE OF MEDICAL BACTERIOLOGY AND MYCOLOGY 2
SIMI502 : PRINCIPLE OF MEDICAL VIROLOGY 1
SIMI503 : PATHOGENIC MICROBES 1
SIMI607 : ADVANCED MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI611 : MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIMI689 : MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY SEMINAR 2
Elective Courses Credit
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIID503 : RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE 2
SIID505 : STATISTICS FOR BIOMEDICINE 2
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIMI504 : RESEARCH METHODOLOGY IN DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 1
SIMI510 : PATHOGENESIS OF INFECTIOUS DISEASES 2
SIMI609 : ADVANCED DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 3
SIMI616 : DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 3
SIMI620 : MOLECULAR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 2
SIMI621 : CLINICAL CORRELATION IN DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 3
Thesis Credit
SIMI698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิทยาศาสตร์นักวิจัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ในการ ปฏิบัติงาน      
-  ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการ  หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลหรือสถาบันวิจัย
-  อาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา เช่น นักวิเคราะห์โครงงานวิจัย

9. Additional Information

Please visit http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/microbiology/microbiology_educate.asp for the detail of application including the required document.

10. Details of Scholarship

  • Siriraj Graduate Scholarship
  • Siriraj Graduate Scholarship for Neighboring Country (for international student)

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assist. Prof. Dr. Iyarit Thaipisuttikul
    Email : iyarit.tha@mahidol.ac.th

    Microbiology Building, Floor 5, Department of Microbiology,
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
    Tel: 0 2419 7069 Fax: 0 2418 4148 

Program Secretary

Lect. Dr. Kamol Suwannakarn
    Email : kamol.suw@mahidol.ac.th

    Microbiology Building, Floor 5, Department of Microbiology,
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
    Tel: 0 2419 7069 Fax: 0 2418 4148 

Program Coordinator

Ms. Pungjai Chuasrisakul
    Email : pungjai.cho@mahidol.ac.th

    Microbiology Building, Floor 5, Department of Microbiology,
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
    Tel: 0 2419 7069 Fax: 0 2418 4148 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th