เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2022MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษา
รายวิชาจิตวิทยามาอย่างน้อย ๙  หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การรับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ในกรณีที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๕๐ จะต้องมีประสบการ การทำงานด้าน
จิตวิทยามาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหลักฐานมาแสดง
๔.ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. (ให้มารายงานตัว เวลา 08.00 น.) ห้อง 830 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาเขตศิริราช
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- ใบประกอบวิชาชีพ
- Statement of Purpose


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรจค๖๐๑ : พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์ 2
ศรจค๖๐๔ : จิตบำบัด 3
ศรจค๖๐๗ : จิตพยาธิสภาพขั้นสูง 2
ศรจค๖๑๐ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับเด็ก 2
ศรจค๖๑๑ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ 2
ศรจค๖๓๖ : จริยธรรมวิชาชีพ 2
ศรจค๖๔๑ : สัมมนาด้านจิตวิทยาคลินิก 2
ศรจค๖๔๔ : การฝึกงานขั้นพื้นฐาน 3
ศรจค๖๔๕ : การฝึกงานขั้นสูง 3
ศรจค๖๔๘ : สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรจค๖๑๖ : สุขภาพจิตชุมชนขั้นสูง 2
ศรจค๖๓๑ : จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง 2
ศรจค๖๔๖ : การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 3
ศรจค๖๔๗ : จิตวิทยาเกี่ยวกับการเสพติด 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรจค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักจิตวิทยาคลินิกให้บริการด้านสุขภาพจิตในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
-  นักวิชาการด้านจิตวิทยาในสังกัดหน่วยงานด้านสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและเอกชน
-  นักวิจัยด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร์
-  บุคลากรด้านสุขภาพจิต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

1. ทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. ทุนวิทยานิพนธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย

4. ทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งในและต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลัย

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Assoc.Prof. Sudsabuy Chuloktuppa

e-mail: sudsabuy.chu@mahidol.ac.th

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Chalermprakriet Buliding, Floor 8.

Tel: 02-419-4276, Fax: 02-411-3430

 

เลขานุการหลักสูตร

Assoc.Prof. Sucheera Phattharayuttawat, Ph.D

e-mail: sisucheera@gmail.com

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Chalermprakriet Building, Floor 8.

Tel:02-419-4277 Fax: 02-411-3430

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

Ms. Saawanee Meenumnguen

e-mail: Gab_ice@hotmail.com

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Charlermprakriet Building, Floor 8.

Tel: 02-419-4297, Fax:02-411-3430


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th