เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2019MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1. Student must hold a Bachelor's Degree in Science or an equivalent degree in Pharmacy, 
Dentistry, Veterinary Medicine, Medicine or those related to Immunology. ;
2. Receive a cumulative GPA of at least 2.50. 
;3. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee  under 
exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.30 น. - 14.30 น. ห้อง 1124 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 11 ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM611 : MOLECULAR IMMUNOLOGY 2
SIIM619 : IMMUNOLOGY SEMINAR I 2
SIIM621 : SEROLOGY AND CELLULAR IMMUNOLOGY TECHNIQUES 3
   
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SIIM614 : IMMUNITY AND INFECTION 2
SIIM615 : MOLECULAR BIOCHEMISTRY OF CANCER 1
SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
SIIM617 : ADVANCED FLOW CYTOMETRY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
Thesis Credit
SIIM698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันรวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประกอบ
อาชีพในตำแหน่งต่างๆ เช่น
-  นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาหรือโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
-  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Siriraj Graduate Scholarships (http://www.sirirajgrad.com/en/scholarship/)

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Sunee Korbsrisate 

    Email : sunee.kor@mahidol.ac.th
    Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of Immunology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2-419-6635  Fax: 0 2-418-1636 

more information: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology

Program Secretary

Lect.Dr. Watip Tangjittipokin

    Email : watip.tan@mahidol.edu
    Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of Immunology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2-419-6635  Fax: 0 2-418-1636 

more information: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology

Program Coordinator

Ms. Benjawan Saoruksa   

 Email : siimphdms@mahidol.ac.th 
    Graduate program office, Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of Immunology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 02-418-9752  Fax: 0 2418-1636 

more information: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th