เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2019DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Plan 1

1.Hold a Master's Degree in Immunology or related field, for instance Microbiology, Medical Technology, Biotechnology, Biochemistry and etc. from the institute approved by the Higher Education Commission and have a minimum grade point average of 3.50.

2.Have experience in research as principal investigator or co-investigator in Immunology or Microbiology, Medical Technology, Biotechnology or related fields at least 5 years. Illustrate published research articles or research article accepted evidence in international journals which are international peer-reviewed journal at least 1 article within 5 years.

Moreover the article should not be used to apply for graduation in any degree, both in and outside Thailand.

3.Have a research plan to process for applying doctoral degree. The plan should relate to Immunology program and candidate can select major advisor and plan in the same time.

If the research plan is co-operated between Mahidol University and outside institutes, the commitment about research right should be written.

4.Have English Proficiency Certificate with admission score TOEFL ITP at least 500 or an equivalent

5.Exemption from the above conditions may be granted by the Immunology Program committee under exceptional circumstances.

 
Plan 2

1.Hold a degree in Bachelor's Degree of Science (Medical Technology, Biotechnology, Biochemistry, Agriculture and etc.), Bachelor’ Degree of Medicine, Bachelor’ degree in Veterinary Medicine or related degrees from the institutes approved  by the Higher Education Commission  with honor grade point or

2.Hold a Master’s degree in Immunology or related fields such as Microbiology, Medical Technology and etc. from the institutes approved by the Higher Education Commission and have a minimum grade point average of 3.50.

3.Have English Proficiency Certificate with admission score TOEFL ITP at least 500 or an equivalent.

4.Exemption from the above conditions may be granted by the Immunology Program committee under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 14.30 น. - 15.30 น. ห้อง 1124 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 11 ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master's Degree           
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Bachelor's Degree           
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master's Degree
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 1

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIIM622 : IMMUNOLOGY RESEARCH GRANT DEVELOPMENT 2
   For students with Master's degree
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SIIM611 : MOLECULAR IMMUNOLOGY 2
SIIM614 : IMMUNITY AND INFECTION 2
SIIM615 : MOLECULAR BIOCHEMISTRY OF CANCER 1
SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
SIIM617 : ADVANCED FLOW CYTOMETRY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
Dissertation Credit
SIIM898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM611 : MOLECULAR IMMUNOLOGY 2
SIIM620 : IMMUNOLOGY SEMINAR II 2
SIIM621 : SEROLOGY AND CELLULAR IMMUNOLOGY TECHNIQUES 3
   
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
   For students with Master's degree
SIIM620 : IMMUNOLOGY SEMINAR II 2
SIIM622 : IMMUNOLOGY RESEARCH GRANT DEVELOPMENT 2
Dissertation Credit
SIIM699 : DISSERTATION 36
SIIM799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  Lecturer
-  Academian
-  Project Analyst

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Siriraj Graduate Scholarships http://www.sirirajgrad.com/en/scholarship/

RGJ

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Sunee Korbsrisate 

    Email : sunee.kor@mahidol.ac.th
    Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of Immunology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2-419-6635  Fax: 0 2-418-1636 

more information: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology

Program Secretary

Lect. Dr. Watip Tangjittipokin

    Email: watip.tan@mahidol.edu
    Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of Immunology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2-419-6635  Fax: 0 2-418-1636 

more information: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology

Program Coordinator

Ms. Benjawan Saoruksa

    Email : siimphdms@mahidol.ac.th 
    Graduate program office, Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of Immunology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 02-418-9752  Fax: 0 2418-1636 

more information: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th