Skip to main content

Prospective Students

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน

  • สำหรับการส่งหลักฐานทางไปรษณีย์จำนวน 2 รูป
  • กรณีผู้สมัครส่งไฟล์รูป (Upload) ขนาดไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ .jpeg)

2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2557) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557)

3. บันทึกผลการศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2557) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
  • ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานอื่นๆ

ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น

7. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่ บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตามกำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละรอบ /ปีการศึกษาไม่สามารถนำผลสอบมาใช้ในการพิจารณาสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในviewsต่อไปได้

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ "ผ่าน" ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นขอให้แนบหนังสือรับรองการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยจะได้รับ การยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ

กรณีผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว หากมีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ตามกำหนดการสอบคัดเลือกในรอบที่สมัคร ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP จำนวน 1,200 บาท พร้อมค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet จำนวน 500 บาท

ในการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการหรือระบุ ทั้งนี้ในการสมัครแต่ละรอบ ผู้สมัครอาจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกviewsตามรอบที่สมัคร และ/หรือตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชา ที่สมัคร โดยหากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องใน หลักฐานการสมัครทุกฉบับ

*หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเป็นเอกสารปลอมบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้จะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

* กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

* กรณีผู้สมัครส่งไฟล์เอกสาร (Upload) ขนาดของเอกสารไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ .pdf ) เฉพาะรูปถ่ายให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ


  874  views