วันพุธที่   27   มีนาคม   พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันสอบสัมภาษณ์  
วันที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
ห้อง B107 ชั้น 1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
Applicant ID Name
2101MG00001 วิรินดา ชมภู
WIRINDA CHOMCHOO