เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   25   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันสอบสัมภาษณ์  
วันที่ 17 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
ห้อง B107 ชั้น 1 ตึก B ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Applicant ID Name
2101MG00001 อชิรญา กิตติบุญญา
ACHIRAYA KITTIBOONYA